Slam och näringsåterföring - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Slam och näringsåterföring

För en bra näringsåterföring bör det införas fler incitament för att återvinna kväve och fosfor. Kvotplikt, ekonomiska styrmedel, etappmål och certifieringssystem är exempel på incitament Svenskt Vatten förespråkar.

  • Det bör införas en kvotplikt för återvunnen fosfor och återvunnet kväve i mineralgödsel.
  • Ekonomiska styrmedel bör användas för att gynna återvunnet fosfor och kväve i förhållande till mineralgödsel.
  • Skatt på mineralgödselkväve bör återinföras för att ge återvunnet kväve en ekonomisk konkurrensfördel.
  • EU-lagstiftningen för gödselmedel ska styras av växtnäringens kvalitet och inte dess ursprung.
  • Regeringen bör besluta om ett etappmål att till 2030 ska återföringen av använd fosfor och kväve till livsmedelsproduktion vara minst 50 procent av fosfor och 15 procent av kväve från avlopp.
  • Det bör införas ett certifieringssystem för klimatsmart återvunnet kväve.
  • Regeringen bör ge stöd för utveckling och investering i ny teknik för återföring av kväve och andra näringsämnen, till exempel förstudier, pilotförsök och fullskaleförsök.