Hoppa till huvudinnehåll

Klimat och dagvatten

Svenskt Vatten har under de senaste 15 åren arbetat intensivt för att lyfta dagvattenfrågan och ställa om dagvattenhanteringen från stora rör med utsläpp i närmaste recipient till att tröga upp flödena med s.k. Hållbar dagvattenhantering.

Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterades 2007. Den har resulterat i en bredare medvetenhet om hur utsatt vårt samhälle är för extrema väderhändelser, både i dagens klimat och än värre i ett framtida förändrat klimat. Våra samhällen riskeras att översvämmas från två håll:

  • ”Nerifrån”, stigande vattennivåer i sjö, hav och vattendrag kan dränka samhällena
  • ”Uppifrån”, intensivare nederbörd skall ledas ut från våra samhällen.

Ökade krav kommer att ställas på att samhällena skall bli mer översvämningståliga. Kraven kommer också att skärpas för att minska dagvattnets miljöpåverkan. Miljön påverkas av utsläpp av dagvattenföroreningar och genom kraftiga flödestoppar till känsliga recipienter.

Vid nybyggnation kan man med en hållbar dagvattenhantering dels skapa hög säkerhet mot skador vid översvämningar, dels minska utsläpp av dagvattenföroreningar. Genom att göra rätt från början kan kostnaderna bli rimliga. En förutsättning är att dagvattenfrågan kommer in tidigt i samhällsplaneringsprocessen. Då kan man:

• Fastställa en säker höjdsättning för byggnader relativt omgivande gator och mark.

• Skapa möjligheter för fördröjning och infiltration av dagvatten, vilket minskar utsläppen till recipienten.

• Reservera markytor, så kallade översvämningsytor, för att kunna hantera stora regnmängder i samband med kraftiga skyfall.

• Skapa grönare samhällen som ger ökad trivsel och bättre skydd mot värmeböljor.

Den största och svåraste utmaningen är att säkra upp den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen eftersom de yttre ramarna redan är givna. Hur mycket man kan öka säkerheten till rimliga kostnader beror bland annat på hur samhällena har höjdsatts, och byggnadernas placering i förhållande till näraliggande vattendrag.