Reningsprocesser i vattenverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Reningsprocesser i vattenverk

Ytvattenverk behöver ofta en mer avancerad reningsprocess än grundvattenverk. Men även grundvatten kan behöva desinficeras.

Rening i ytvattenverk

Ytvatten kan renas på olika sätt beroende på hur råvattnet ser ut. Ett mer förorenat vatten kräver en mer avancerad reningsprocess. Exempelvis renar Stockholm Vatten ytvattnet på följande sätt:

 • Intag 
 • Silning 
 • Kemisk fällning 
 • Snabbfiltrering 
 • Långsamfiltrering 
 • Desinfektion
 • Slamhantering

Konstgjord infiltration

Konstgjord infiltration innebär att man låter ytvatten infiltrera, till exempel genom en grusås, och därigenom bilda grundvatten. Produktion av dricksvatten från konstgjort grundvatten kan innefatta både för- och efterbehandling.

Rening i grundvattenverk

Reningsprocessen vid ett grundvattenverk innehåller oftast betydligt färre steg, då grundvatten oftast är av högre kvalitet än ytvatten. Man kan dock behöva ta hänsyn till ämnen som härstammar från vittring av berggrund, till exempel fluorid och uran. I vissa områden har grundvattnet också förorenats av exempelvis pesticider eller vägsalt.

För många grundvattenverk kan det räcka med följande process:

 • Pumpning från brunnen
 • Luftning/oxidation
 • Snabbfiltrering
 • Justering av pH och/eller desinfektion

Grundvatten behöver ibland inte renas alls

Vid små grundvattenverk behövs ibland ingen behandling alls, vattnet kan i stort sett direkt pumpas ut till konsumenterna. Dock måste det alltid finnas möjlighet till desinfektion.

Kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig försörjs med dricksvatten från grundvatten av MittSverige Vatten. Kvaliteten på grundvattnet är så bra att man inte behöver något vattenverk i ordets rätta bemärkelse. Som säkerhetsåtgärd har man dock UV-behandling.

Reningsprocesser

Ozonanläggningar

Ozonbehandling används i Sverige huvudsakligen för att minska vattnets halt av organiska ämnen samt eliminera lukt och smak. Ozon är ett kraftigt oxidationsmedel som bryter ner organiska ämnen. Då ozon används fordras efterföljande filter för att ta bort nedbrytningsprofukterna. Ett tiotal vattenverk i Sverige har ozonanläggning.

UV-ljus

UV-ljus är ett effektivt desinfektionsmedel mot till exempel parasiter som Cryptosporidium och Giardia. UV-ljus har också fördelen att det inte bildar kända biprodukter. Till nackdelarna får räknas ökad förbrukning av energi och lampor.

För att kunna bedöma tekniken, ta beslut om dimensioneringen och utvärdera effektiviteten har Norsk Vann har tagit fram en vägledning "Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann" (pdf) som Svenskt Vatten tagit fram en svensk version av. Den norska originalvägledningen är ett omfattande dokument. Den svenska UV-vägledningen Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk (pdf)  är betydligt mer kompakt, och är alltså inte en direkt översättning.

Bilaga 1 Förfrågningsunderlag (pdf) innehåller tips och idéer kring hur man kan utforma ett förfrågningsunderlag för en UV‑anläggning. Bilagan ska ses som ett underlag för diskussioner inom den egna organisationen, inte som en mall. Det är viktigt att man vid installation säkerställer att kraven verkligen uppfylls.

Statistik om reningsprocesser

Svenskt Vatten har samlat in data om processer vid de kommunala vattenverken sedan början på 1970-talet. Statistiken hanteras numer i vårt statistiksystem VASS. Huvudsyftet har varit att göra en nulägesanalys avseende mikrobiologiska barriärer och andra processteg på vattenverken och att se hur Livsmedelsverkets samt Svenskt Vattens rekommendationer inom området uppfyllts. Sammanställningar av inmatade uppgifter finns i rapportform för åren 2014 och 2018.

Kvalitetsanalyser av råvatten och dricksvatten sammanställs i dag i vattentäktsarkivet som drivs av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Hit rapporterar laboratorier in data om den lagstadgade dricksvattenkontrollen och råvattenkontrollen.

Publikationer om reningsteknik

Svenskt Vatten har gett ut en publikationsserie som utgör en god kunskapsbas för reningsteknik och reningsprocesser.

 • Dricksvattenteknik 1 (Publikation U6) Vatten i natur och samhälle
 • Dricksvattenteknik 2 (Publikation U7) Grundvatten
 • Dricksvattenteknik 3 (Publikation U8) Ytvatten
 • Dricksvattenteknik 4 (Publikation U9) Efterbehandling och distribution.

Böckerna är kursmaterial på utbildningarna i dricksvattenteknik och kan beställas från vår webbshop.