Kemikaliehantering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kemikaliehantering

Kemikaliehantering är en viktig del av verksamheten på många vattenverk. Hanteringen regleras av EG-förordningen REACH, Europastandarder samt dricksvattenföreskrifterna.

EG-förordningen REACH styr

Alla vattenverk berörs av EG-förordningen REACH, som sedan 2007 reglerar kemikaliehanteringen i EU-länderna.

Svenskt Vatten har tagit fram en sammanfattning av hur REACH berör dig som VA-huvudman när det gäller produktion av dricksvatten.  

Kemikaliestandarder anger kraven

Standarder för vattenverkskemikalier är en form av kvalitetskontroll. De anger vilka krav som gäller för en viss kemikalie. I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns angivet vilka kemikalier som får användas vid produktion av dricksvatten.

Det har sedan många år pågått ett arbete med att ta fram Europastandarder för vattenverkskemikalier. Varje standard blir som en liten uppslagsbok för den kemikalie den avser. I standarderna finns till exempel fysikaliska och kemiska egenskaper, instruktioner för hantering samt krav på renhet. Tanken är att dessa standarder ska kunna användas som underlag vid en upphandling av kemikalien.

Beräkna dosering

För att reningsprocessen ska fungera optimalt och dricksvattnet konstant hålla en hög kvalitet krävs att kemikaliedoseringen fungerar tillfredsställande.

I dokumentlistan hittar du stöd när du ska räkna på doseringar och förbrukningar av några vanliga kemikalier vid vattenverk.            

Mikrobiologiska föroreningar i salt

Man kan inte lita på att salt för regenerering av jonbytare är bakteriefritt. Man har tidigare trott att höjd salthalt till mättad lösning kan inaktivera mikroorganismer. Försök har emellertid visat att detta inte verkar vara tillräckligt för att garantera ett mikrobiologiskt säkert vatten.

Svenskt Vatten rekommenderar att man inte enbart förlitar sig på denna metod. Riskerar man fekala föroreningar i dricksvattnet kan det bli nödvändigt att komplettera med desinfektion.

Samma krav på salt som på andra kemikalier

När salt används vid dricksvattenberedning gäller samma krav som för alla andra processkemikalier. Dessa anges i dricksvattenföreskrifterna och förtydligas i vägledningen. Kvaliteten ska vara så hög som möjligt och kemikalien bör i alla led hanteras i enlighet med livsmedelslagstiftningen. 

Livsmedelslagstiftningen omfattar även hantering hos leverantören och i samband med transporter. Transporten och eventuell mellanlagring ska ske i rengjorda kärl eller tankar. Transporter på flak som inte är täckta är direkt olämpligt.

Ställ krav på leverantören

Vattenverken kan med stöd av dricksvattenföreskrifterna ställa krav på leverantören när det gäller hantering och transport, samt begära in analysresultat som visar att kemikalien inte innehåller några föroreningar.

Samtidigt är det enligt föreskrifterna alltid användaren som ansvarar för att renheten uppfylls. Det betyder att om uppgifterna från leverantören är osäkra eller ofullständiga bör du själv analysera kemikaliens renhet.