Reningsverk och reningsprocesser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Reningsverk och reningsprocesser

Dagens reningsverk har många utmaningar. I dagens vattenkretslopp finns många svårrenade ämnen, så som fosfor, läkemedel och mikroplaster. Förutom att rena svårrenade ämnen ska de även klara bräddning och ge minimal klimatpåverkan.

Biologisk fosforrening

Ibland kan biologisk fosforrening vara ett alternativ eller ett komplement till kemisk fosforavskiljning.

Biologisk fosforrening, så kallat bio-P, är ett biologiskt sätt att avskilja fosfor från vatten. Bio-P minskar halterna av vissa metaller och ger ett för växterna snabbare tillgängligt fosforinnehåll i slam. Biologisk fosforrening ger dessutom minskade slammängder och transporter jämfört med kemisk fosforfällning. En nackdel med den biologiska fosforreningen är att den behöver lättillgängligt organiskt material, som även kan behövas för ökad biogasproduktion. 

Läs mer om biologisk fosforrening (pdf)

Information och kontaktuppgifter till Nätverket Bio-P

Bräddning från reningsverk

Kraven mot bräddningar är strikta och Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram tar upp åtgärder mot föroreningar från bräddningar. Som VA-huvudmännen behöver du ha koll på spillvattennätens status och riskerna utmed dessa. Mycket tillskottsvatten påverkar reningsverkets effektivitet och du bör ha en systematisk, riskbaserad och åtgärdsinriktad egenkontroll. 

SVU-rapporten Bräddning från ledningsnät

Klimatpåverkan beräkningsverktyg

Beräkningsverktyget för klimatpåverkan är ett användarvänligt och lätthanterligt verktyg för avloppsreningsverk att själva beräkna sin klimatpåverkan. Beräkningsverktyget har tagits fram av Forskningsprogrammet VA-teknik Södra. Nu finns en ny version av beräkningsverktyget på både engelska och svenska.

Läs mer och hämta verktyg, rapport och manual på VA-teknik Södras hemsida

Luktstörningar

Många biogasanläggningar och komposteringsanläggningar har problem med lukt och klagomål på den, trots att reningsanläggningar installerats för att komma till rätta med lukten.

Det finns ett stort antal utrustningar installerade för att avskilja lukt från anläggningar för biologisk behandling inom såväl förbehandlingsprocesser, renodlade biogasanläggningar samt kommunala reningsverk med slamhantering i kombination med rötning av slammet.

Utvärdering och rekommendationer – luktstörningar vid anläggningar