Fem förnyelseområden - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fem förnyelseområden

Svenskt Vatten ser fem förnyelseområden och så här beskrivs de olika områdena.

Forskning och utveckling - ett proaktivt och effektorienterat SVU med fokus på nytta

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är branschens forskningsorgan och syftet är att skapa tydlig nytta för medlemmarna. Effekten av använda medel ska vara planerad och ökas genom strategisk fördelning mellan långsiktiga satsningar, öppna ansökningstillfällen, riktade utlysningar och samarbeten med andra finansiärer.

Satsningen på högskoleklustren fortsätter och utvecklas genom att forum skapas för att arbeta vidare med övergripande och gemensamma frågeställningar. SVU bidrar på ett tydligt och medvetet sätt till att öka samverkan mellan klassisk VA-teknik och andra discipliner.

Hur vi bedömer vår grad av förnyelse

Utfall av riktade utlysningar och projektmedel som växlas upp i samverkan med andra finansiärer följs upp enligt beskriven effektlogik. Nyttan av använda medel mäts genom antal rapporter eller andra leveranser som aktivt används vidare i verksamheten och branschen. Högskoleklustrens verksamheter fortsätter att utvecklas och attraherar fler medlemmar med mer samordnad kommunikation.

Kunskapsförmedling - en modern kunskapsförmedling med kund och affärsnytta i fokus

Svenskt Vatten förstärker och utvecklar sin position som den självklara kunskapsförmedlaren inom VA. Detta genom att proaktivt driva kurs- och konferensverksamheten med fokus på medlemmarnas behov och efterfrågan. Verksamheten breddas och förstärks genom fördjupade samarbeten med andra aktörer och aktivt utbyte med strategiska nätverk.

Ett digitalt nav för lärande och kunskapsinhämtning utvecklas som förenklar kommunikation och utbyte mellan arrangörer, lärare och deltagare samt möjliggör att nya former av utbildningsmetoder och deltagande kan erbjudas. En modern marknadsbearbetning skapas för att saluföra kurser och konferenser.

Hur vi bedömer vår grad av förnyelse

Ett viktigt utgångsläge för utbildnings- och konferensverksamheten är att varje event ska visa ett positivt nettoresultat, alternativt följa planerad budget för en specifik satsning. Vår position som kunskapsförmedlare följs upp genom utvärderingar och statistik.

Policy och påverkan – vass, offensiv och långsiktigt policyskapande

Svenskt Vattens påverkansarbete fram till 2026 ska mer ske på miljö-, hälsa-, hållbarhets- och samhällsbyggnadsarenan och inte enbart den kommunala VA-arenan. För att påverka i så tidiga skeden som möjligt behöver fokus vara på de politiska partierna och dess företrädare och mindre på departement, utredningsväsendet och de verkställande myndigheterna.

Svenskt Vattens påverkansarbete ska ske i första hand på nationell och EU-nivå och i det senare fallet främst genom EurEau. Det ska bidra till det strategiska målet om den starka VAorganisationen, men dessa är också en förutsättning för ett framgångsrikt påverkansarbete. Utpekade sakområden är klimatanpassning, säkert dricksvatten och hållbar dagvattenhantering och verktyget är den starka VA-organisationen. Strategin för påverkansarbete ska aktualitetsprövas efter valet 2022.

Påverkansarbete mot beslutsfattare behöver ibland ske indirekt via media eller allmänheten. Kampanjer från Svenskt Vatten, med eller utan medverkan från medlemmarna, utgör ett viktigt verktyg för att öka allmänhetens medvetandegrad.

Hur vi bedömer vår grad av förnyelse

Tydliga indikatorer för att följa påverkansarbetet kommer att vara partiernas uppfattningar i för Svenskt Vatten centrala frågeställningar. Dessa redovisas i en matris i bilagan, med partier respektive frågeställningar ur de prioriterade sakområdena.

Medlemskraft - strategisk mobilisering och organisering av medlemmar

En förutsättning för att framgångsrikt utveckla Svenskt Vattens och branschens strategiska verksamhet är att det finns väl fungerade nationella/regionala nätverk eller andra former av samverkan. Den forskning och de utredningar som Svenskt Vatten utfört och tagit del av talar tydligt för att samverkan mellan kommuner har en mycket positiv inverkan på möjligheten att sköta VA-verksamheten på ett hållbart sätt idag och i framtiden.

Slutsatser från Hållbarhetsindex är att det krävs minst 50 000 invånare som underlag för att driva VA-verksamheten långsiktigt och strategiskt. Viktigt arbete framåt är att hantera de ökade skillnaderna mellan små och stora medlemmar och att vikten av regionalisering är väl förankrad både hos politiken som tjänstemännen samt att arbetet med ökad regional sammanslagning ökar väsentligt.

Svenskt Vatten ska utvärdera, upprätta och säkra ändamålsenliga kommittéstrukturer utifrån våra övergripande mål.

Hur vi bedömer vår grad av förnyelse

Verka för att alla medlemsorganisationer ska ingå i något regionalt nätverk samt att antalet VA-organisationer med befolkningsunderlaget <50 000 innevånare minskar.

Samverkan med andra - utvecklade strategiska partnerskap

Vi är proaktiva och väljer aktivt vår samverkan och partners utifrån verksamhetsnytta och bästa möjliga värdeskapande utifrån verksamhetsmål. 

VA-organisationernas roll, synlighet och betydelse för samhällsutvecklingen ska stärkas. Svenskt Vatten ska aktivt verka för att utveckla partnerskap och strategisk samverkan med de organisationer, myndigheter, näringsliv, intresseorganisation och akademi som har bäring på hållbarhetsfrågor i allmänhet och vattenfrågan i synnerhet. 

Hur vi bedömer vår grad av förnyelse

Arbetet utgår ifrån en intressentanalys i vilken det framgår vilka partners som bör prioriteras utifrån strategiska och taktiska mål.