Hoppa till huvudinnehåll

Organisation och vision

Svenskt Vatten har antagit en verksamhetsstrategi för åren 2015-2019. Arbetet i organisationen ska kommande åren att präglas av verksamhetsstrategins inriktning. Det innebär att effektmålen varje år omsätts i verksamhetsmål i verksamhetsplanen. Svenskt Vattens verksamhetsstrategi har följande vision, mission, position och effektmål.

Vision (vad vi vill uppnå)

Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och människor ska ha tillgång till långsiktigt hållbara[1]) vattentjänster.

Mission (vad är vårt uppdrag)

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna[2]. I syfte att nå visionen ovan ska Svenskt Vatten med spetskompetens:

 • Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang
 • Bidra till medlemmarnas utveckling

Position (vilken plats vi och våra frågor vill ha i samhället)

Den position som Svenskt Vatten vill ha för sig och VA-organisationerna är:

 • Svenskt Vatten ska vara den självklara företrädaren för de svenska VA-organisationerna med tillgång till den kunskap och de arenor som behövs för att få påverka viktiga beslut
 • Svenskt Vatten ska aktivt verka för att Sveriges VA-organisationer uppfattas som centrala och strategiska aktörer för en långsiktigt hållbar utveckling
 • Svenskt Vatten ska tillsammans med medlemmarna arbeta för att landets vattentjänstkunder uppskattar värdet av det svenska vattnet och förstår vikten av att vårda denna resurs för framtiden.

Effektmål

Effektmål är den utveckling vi vill se 2015-2019 mot vår vision:

 • Medvetenheten ökar hos medborgarna och hos politiska beslutsfattare om vattnets värde och att vattenresurser och vattentjänster måste tryggas för framtiden. 
 • Statens myndighetsstruktur inom frågor relaterade till vattentjänster är mer sammanhållen, med myndigheter som ger relevant och tydlig vägledning i viktiga frågor.
 • VA-organisationerna stärks genom samverkan och utvecklade organisationsformer.
 • Investerings- och reinvesteringstakten i VA-organisationernas infrastruktur tryggar långsiktigt hållbara vattentjänster och bygger på hållbar finansiering.
 • Säkert dricksvatten av god kvalitet levereras dygnet runt.
 • Utsläppen av förorenande ämnen till vatten, mark och luft minskas på ett effektivt sätt. VA-organisationernas naturresurshushållning är mycket god.
 • Kommunerna klimatanpassas för att säkra dricksvatten och förebygga översvämningar
 • VA-organisationernas kompetens och innovativa förmåga utvecklas och säkras långsiktigt. 
 • Medlemmarna ser Svenskt Vatten som en värdefull företrädare för sektorn och i rollen som stöd i det lokala arbetet. 

Effektmålen omfattar utveckling som Svenskt Vatten som organisation inte ensamt rår över, i flera fall inte heller branschen som helhet, men Svenskt Vattens insatser kommer att medverka till att effektmålen kan uppnås. De kan förutsätta utveckling hos medlemmarna men även till exempel ny lagstiftning eller i vissa fall påverkas av beslut på EU-nivå. Våra årliga verksamhetsmål och aktiviteter ska styras av att det är dessa effektmål Svenskt Vatten ska bidra till.

Arbetssätt

Verksamhetsstrategin bygger på insikten att det krävs en palett av olika arbetssätt och verktyg för att nå varje effektmål.  Arbetssätt som kommunikation, påverkansarbete, forskning och utveckling kommer igen i effektmål om dricksvatten, hållbar resurshantering, finansiering etc.

I arbetet med verksamhetsstrategin har vi identifierat ett antal arbetssätt, som strategiskt samverkar mot de olika effektmålen.

 • Forskning, utveckling och innovation
 • Vägledande riktlinjer, standarder och kunskapsöversikter i strategiskt valda frågor
 • Verktyg åt medlemmar för utveckling av verksamheten:
  • MittVatten – medlemmarnas gemensamma kommunikationssatsning
  • HBI – Hållbarhetsindex
  • VA-chefens verktygslåda
  • VASS – VA statistiksystem
  • Revaq – certifieringssystemet för uppströmsarbete och kretslopp av näringsämnen
  • Utbildning
 • Kommunikation bransch-allmänhet
 • Påverkansarbete beslutsfattare Sverige
 • Påverkansarbete beslutsfattare EU 

[1] *) Med hållbarhet menas att såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet uppnås.

[2] *) Med VA-organisationer menas den organisation (förvaltning, bolag eller kommunalförbund) som har kommunfullmäktiges uppdrag att sköta VA-verksamheten. En VA-organisation kan ansvara för en kommun (i förvaltnings eller bolagsform) eller flera kommuner (kommunalt bolag eller kommunalförbund).