Hoppa till huvudinnehåll

Dokumentation och intervjuer

Dokumentation och intervjuer från Vattenstämman 2019 i Örebro.

Tisdag 14 mars

Var god dröj – Strukturomvandling pågår…”
Kenneth Nilsson, Kommunstyrelseordförande Örebro; Johan Persson, Styrelseordförande, Svenskt Vatten; Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten. 
Presentation Var god dröj - Strukturomvandling pågår... 

Vattnet och EU, Möjlighet eller Hot – Paneldebatt
Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S); Liza-Maria Norlin, (KD); Abir Alsahlani, (C); Emma Nohrén, Politiker (MP) ; Johan Pehrson, Riksdagsledamot (L); Håkan Svenneling, (V). Moderatorer: Lars Jederlund, Vetsam; Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Dricksvatten och klimatanpassning hos SMHI
Generaldirektör Rolf Brennerfelt.
Presentation Ett hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat

Klarar kommunerna sitt uppdrag? Paneldiskussion
Miguel Odhner, Kommunstyrelsens ordförande (S), Kungälv; Daniel Adborn, Kommunalråd (L), Nynäshamn; Caroline Dieker, Kommunstyrelsens ordförande (M), Askersund; Ulrika Liljeberg , Kommunstyrelsens ordförande (C), Leksand; Bo Rudolfsson, Kommunstyrelsens ordförande (KD), Laxå; Clara Ericson, Partiföreträdare (V) Laxå; Linus Lakso, Partistyrelseledamot, MP Eskilstuna; Daniel Spiik, (SD) Örebro. Moderatorer: Dan Löfgren, Svenskt Vatten; Kristina Hall, Ingenjör, VA-SYD

Svenskt Vattens ståndpunkter angående hållbar dagvattenhantering och skyfallsanpassning av samhället
Kristina Hall, Ingenjör, VA-SYD; Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten.
Presentation Dagvatten och skyfall

Större starkare VA organisationer med stöd av hållbarhetsindex
Magnus Montelius, Konsult, Sweco Environment AB; Gilbert Svensson, Docent, GS Vattenforum AB; Peter Sjöholm, VIVAB; Patrik Nilsen, Karlstad. Moderator: Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten. 
Presentation Starkare VA-organisationer - Hållberhetsindex som verktyg och stöd 
Presentation Hur kan man använda sitt resultat i Hållbarhetsindex?

Arbetsgivarvarumärket – vart behöver VA förflytta sig i framtiden?
Ingrid Undén-Lindehell, VAKIN. Moderator: Dan Löfgren, Svenskt Vatten

Vi tar ansvar för vattnets väg (NCC)
Per Johansson, NCC; Måns Hansson, NCC; Simon Åkerlund, NCC; Jonas Mader, NCC

Fördröjning av dagvatten – en nödvändighet när havet stiger (SWECO)
Mattias Salomonsson, Sweco

Svenskt Vattens föreningsstämma
Se presentation

Vattenvisionens mål för 2030. Hör om de tre bästa examensarbetena inom VA-området 2018 följt av prisutdelning
Erik Kärrman, Tekn dr, RISE; Mikael Danielsson, Mikrobiolog, Lunds Universitet; Sofia Högstrand, Doktorand, Lunds Universitet; Maja Ignell, Miljö- och processingenjör, Lunds Universitet; Rozbe Bozorgi, Civilingenjör, Uppsala Universitet; Klara Westling, Gruppchef, IVL Svenska Miljöinstitutet
Moderator: Anna Norström, Svenskt Vatten. 
Presentation Vattenvisionen - Forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn, etappmål 2030 
Presentation Mikael Danielsson 
Presentation Sofia Högstrand och Maja Ignell 
Presentation Rozbe Bozorgi 

Bankettmiddag med underhållning
Show av Made in Sweden

Onsdag 15 mars

Tusenbitarspusslet: För att uppnå ett samhälle som klarar kraftiga skyfall krävs en mängd olika åtgärder
Marie Falk, Kretslopp och Vatten; Marie Lindvall, Landskapsarkitekt, Lunds kommun; Nilla Thomsson, Uppdragsledare, Boverket. Moderatorer: Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten; Kristina Hall, Ingenjör, VA-SYD
Presentation Tusenbitarspusslet
Presentation från Boverket

Svenskt Vattens arbete inom säkert dricksvatten
Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten; Ola Rodell, Informationssäkerhetsansvarig, Stockholm Vatten och Avfall. Moderator: Birger Wallsten, Svenskt Vatten
Presentation Svenskt Vattens arbete inom säkert dricksvatten

Svenskt Vattens egna utbildningar – vilka behövs och varför?
Sara Bohlinder, Svenskt Vatten; Anette Älmeby, Svenskt Vatten. Moderator: Dan Löfgren, Svenskt Vatten
Presentation Svenskt Vattens egna utbildningar.

HUBERs lösningar för slamtorkning, monoförbränning & fosforåtervinning
John Skantze, Hydropress HUBER AB

Energieffektiv HTC teknik ger nya möjligheter för hantering av slam (C-green)
Peter Axgård

Planering för en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning
Margareta Lundin-Unger, Utredare, Havs- och vattenmyndigheten; Anna Eklund, Hydrolog, SMHI. Moderator: Birger Wallsten, Svenskt Vatten
Presentation från Havs- och vattenmyndigheten

Samarbeten mellan forskning och praktik
Ann Mattsson, Gryaab; Joanna Friberg, Göteborgsregionen; Lena Blom, Göteborg Stad Kretslopp och vatten; Susanna Håkansson, VA-ingenjör, Trollhättan Energi; Magnus Arnell, Forskare, RISE Research Institutes of Sweden; Mikael Nielsen, Käppalaförbundet; Maria Viklander , Luleå tekniska universitet ; Tomas Larsson, MittSverige Vatten & Avfall. Moderator: Anna Norström, Svenskt Vatten
Presentation Samarbeten mellan forskning och praktik 
Presentation Arnell och Nielsen

YH-utbildningar inom VA – fakta och framtida utmaningar
Göran Arveståhl, SKY - Stiftelsen yrkeshögskolan i Sverige; Bengt Wahlstedt, SKY - Stiftelsen yrkeshögskolan i Sverige. Moderator: Dan Löfgren, Svenskt Vatten
Presentation SKY - utbildningar för VA

Brunifiering och effektiva metoder för att avskilja färg (humus) samt öka dricksvattensäkerheten
Michael Ohlsson, PE VattenPartner

Energibesparing för ett klimatsmart VA-nät
Reine Lindholm, Xylem

Vilka skyfall skall vi förbereda oss på?
Peter Berg, Forskare, SMHI; Gilbert Svensson, Docent, GS Vattenforum AB. Moderator: Hans Bäckman, Svenskt Vatten
Presentation Vilka skyfall skall vi förbereda oss på? 
Presentation Nationellt system för överföring av VA-branschens nederbördsdata till SMHI

Dricksvatten (VA) en del av totalförsvaret. NIS-direktivet – aktuell lägesbild
Kjell Mo, Senior samordnare, Försvarshögskolan/CTSS; Katarina Sunnegårdh, NIS-tillsyn, Livsmedelsverket; Torbjörn Lofterud, Livsmedelsverket. Moderator: Birger Wallsten, Svenskt Vatten
Presentation Hur ser hotbilden ut i Sverige?

Räcker högskole- och civilingenjörerna även till VA i framtiden?
Annelie Hedström, Biträdande professor, Luleå Tekniska Universitet; Karin Jönsson, Docent, Lunds Universitet; Mia Bondelid, Programansvarig Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Moderator: Anna Norström, Svenskt Vatten. 
Presentation Utbildning inom VA-området på Luleå Tekniska Universitet 
Presentation Räcker högskole- och civilingenjörerna även till VA i framtiden? 
Presentation VA-teknik på LTH - Utbildning av nya medarbetare till branschen

Vi förlorar 500 miljoner liter dricksvatten - varje dag!
Mattias Bornerberg, Kamstrup

Vi på WSP arbetar globalt och levererar lokalt. Global samverkan hjälper till med kompetensförsörjningen!

Samverkan Svenskt vatten och försäkringsbranschen
Johan Litsmark, Naturskadespecialist, Länsförsäkringar; Mathias von Scherling, Projektledare, RISE. Moderator: Hans Bäckman, Svenskt Vatten 
Presentation Klimatförändringar och försäkringar

Säker kommunikation – samarbete mellan säkerhet och kommunikation
Matthias Lind, Säkerhetschef, Vakin; Johan Sjödin , Kommunikatör, Vakin. Moderator: Lars Jederlund, Vetsam
Presentation Säker kommunikation

Hur säkrar praktik framtidens kompetensförsörjning?
Helena Gyrulf, Client Relationship Manager, Ingenjörsvetenskapsakademin; Sarah Bixo, Ingenjörsvetenskapsakademin. Moderator: Dan Löfgren, Svenskt Vatten
Presentation Tekniksprånget och Jobbsprånget

Betongrenoveringar under 25 års tid
Tommy Thörn, Ytskyddsakademin

Smart och säker vattenmätning och insamling av mätvärden!
Jöran Forslund, Diehl Metering

Spillvatten som resurs i ett förändrat klimat
Mikael Tiouls, VA-utvecklare, Region Gotland; Lena Nilsson-Ålind, Chef avdelning Avlopp, Kalmar Vatten; Thomas Bergfeldt, VD, Kalmar Vatten. Moderatorer: Anders Finnson, Svenskt Vatten; Peter Sörngård, Svenskt Vatten
Presentation Bevattning med avloppsvatten enligt Gotlandsmodellen

Svenskt Vatten uppdaterar normalförslaget till VA-Taxa P96
Magnus Montelius, Konsult, Sweco Environment AB; Anna Hassel, Jurist, VA-strategi; Christina Gard, Civilingenjör, VA-strategi. Moderator: Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten
Presentation Grundläggande principer för VA-taxa 
Presentation Svenskt Vatten reviderar P96 
Presentation VA-strategi 

Ungdomsbarometern – panelsamtal
Johan Persson, Styrelseordförande, Svenskt Vatten; Magnus Meyer, WSP Sverige; Anette Seger, VARIM; Sofie Jonsson, Ungdomsbarometern. Moderator: Dan Löfgren, Svenskt Vatten
Presentation Ungdomsbarometern

Slamfrågan flammar upp i Sverige!
Maria Bennet, Sektionschef Vatten, ÅF Pöyry; Nathalie Stärner, ÅF Pöyry

Ledningsägarens arbete och nytta i SSTT
David Jacobsson, SSTT – Scandinavian Society Trenchless Technology

Avslutning
Anna Froster, Författare och journalist
Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten

 
Deltagarlista
Deltagare som godkänt att listas i en deltagarlista.