Samarbete kring översvämningsskador - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete kring översvämningsskador

Svenskt Vatten bidrar till samverkan mellan sina medlemmar och försäkringsbolagen kring översvämningsskador. Under flera år har en försöksverksamhet bedrivits av Svenskt Vatten och försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring om att utöka utbytet av information när en översvämningsskada uppstår i VA-nätet som drabbar enskilda försäkringstagare. Genom att försäkringsbolagen snabbt ska rapportera till VA-huvudmannen när sådan skada uppkommit kan det tidigt klarläggas hur skadan har uppkommit och vem som har ansvar för denna. VA-huvudmannen för även en bild av var skador inträffar och får därvid en bättre möjlighet till att vidta åtgärder för framtiden. Nu ska försöket permanentas och föras ut över hela landet.

Syftet med samarbetet 

Både VA-organisationer och försäkringsbolag upplever ofta att regresser i samband med översvämningsskador är besvärliga att hantera. För VA-organisationerna kommer ibland anmälan som en överraskning flera år senare, informationen kan vara bristfällig och det blir svårt att försöka utreda orsaken efter så lång tid. Från försäkringsbolagens sida upplever man att det är svårt att veta vem som ska kontaktas och att sedan få information om vad som händer i ärendet. För att hitta vägar för att förbättra och förenkla ärendehanteringen har Svenskt Vatten och Svensk Försäkring haft gemensamma möten med några av respektive branschs medlemmar.

Försöksperiod

2014 startade ett samarbete mellan Svensk Försäkring och Svenskt Vatten för att se hur hanteringen av översvämningsärenden ska kunna förbättras. En grupp bestående av representanter för VA-huvudmän och försäkringsbolag träffades upprepade gånger för att diskutera hur ett samarbete ska fungera.

Under försöksperioden togs en anmälningsblankett för översvämningsskador fram. Försäkringsbolagen fyllde i blanketten när de fått en skadeanmälan från en kund och skickade den därefter till VA-organisationens angivna e-post. VA-organisationen återkopplade därefter genom att ange en kontaktperson för ärendet. Även en excelfil som innehöll samtliga uppgifter från blanketten togs fram. Excelfilen är särskilt praktisk ifall man hanterar många ärenden.

Då det inledningsvis inträffade relativt få översvämningar i deltagande kommuner så fortsatte försöksperioden under flera år. Vid utvärderingsmöte hösten 2018 bedömdes samarbetet ha varit av stort värde och underlättat dialog och hantering. Deltagande organisationer ansåg vidare att försöksverksamheten borde permanentas och erbjudas nationellt. 

Samarbetet sjösätts

Vid översvämning rekommenderas framledes att informationsutbyte sker antingen med med hjälp av framtagen blankett eller via en kalkylbladsfil. Den senare kan vara praktisk vid hantering av många ärenden. Blanketten och kalkylbladsfilen finns som länk längre ned på sidan. Rapportören väljer själv vad som denne anser vara mest lämpligt för ändamålet. En beskrivande rutin har tagits fram som också finns som länk längre ned på sidan.

Representanter för samarbetet är - för tillfället - Mikael Larsson för Svenskt Vattens räkning samt Staffan Moberg, Staffan.Moberg@insurancesweden.se, från Svensk Försäkring.

Kontaktlista VA-organisationer

Bolagisering och sammanslagning av VA-verksamheten i flera kommuner gör det ofta svårt för försäkringsbolagen att veta vilken organisation som ska kontaktas. För att förenkla detta så uppmanas VA-organisationer att anmäla sin föredragna kontaktväg till en lista som visas här.  Försäkringsbolagen kan senare nyttja listan för att snabbt hitta rätt väg in.

Vad innebär regress?

Regress är ett återkrav av utbetald försäkringsersättning. När försäkringsbolaget reglerat klart en skada mot försäkringstagaren tar bolaget över rätten att driva kraven mot den som kan ha orsakat skadan. 

Under arbetet har möjligheten att utbyta uppgifter i samband med reglering av skador undersökts. Informationsutbytet är förenligt med dataskyddsförordningen.