Skadestånd och rättslig påföljd - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Skadestånd och rättslig påföljd

Om en fastighetsägare eller huvudman har orsakat skada genom att överskrida sin rätt eller åsidosätta sina skyldigheter enligt lagen kan det bli rättslig påföljd. Det räcker inte med att en skada har uppstått, utan den skyldiga måste även ha åsidosatt sina skyldigheter eller rättigheter i VA-förhållandet. Som skada räknas skada på person eller egendom och ekonomisk skada till följd av detta.

Konsekvensen kan vara sänkt avgift för vattentjänster, skadestånd eller straffansvar. Straffansvar förutsätter att ett brott har begåtts mot till exempel miljöbalken eller livsmedelslagen. Det är den som fått skadan som har bevisbördan för motpartens skyldighet.

Rättslig påföljd vid översvämning

Om översvämningen uppstått på grund av att huvudmannens anläggning inte levt upp till skäliga anspråk på säkerhet är huvudmannen ersättningsskyldig för ekonomisk skada, sakskada och personskada. Sakskador är trasiga och förstörda saker och ekonomisk skada är exempelvis inkomstförluster på grund av översvämningsskadan. En fastighetsägare kanske måste stänga sin affär eller fabrik på grund av översvämningsskadan och förlorar då inkomster, vilket leder till ekonomisk skada.

En ersättning kan jämkas om fastighetsägaren har varit medvållande till sin egen skada. Beroende på hur mycket medvållande fastighetsägaren har varit så påverkas ersättningsnivån på den skada som uppkommit.

Skadestånd

Skadestånd kan betalas ut både till fastighetsägare, huvudman och försäkringsbolag för huvudman eller fastighetsägare.

Skadestånd är inte aktuellt i följande fall enligt vattentjänstlagen

 • skador som drabbar hyresgäster eller bostadsrättshavare som inte är användare i VA-förhållandet enligt avtal
 • skador som huvudman och fastighetsägare kan tillfoga varandra, men som inte har egentligt samband med VA-förhållandet, t.ex.
  • skador som uppstår vid ledningsarbeten vid utbyggnad av VA-anläggning eller vid anslutning av enskilda fastigheter till den allmänna VA-anläggningen 
  • översvämningsskador till följd av brister i VA-installationen,
  • skador till följd av brott på renvattenledning
  • skador på grund av att vatten i samband med kraftig nederbörd eller snösmältning tar sig in i fastigheter.
  • skador på grund av ändrade grundvattennivåer till följd av ledningsarbeten

Överklagande och prövning

VA-mål behandlas hos mark-och miljödomstolen. Domar och beslut hos mark- och miljödomstolen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt. För att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen behövs prövningsrätt samt att domen överklagas inom tre veckor från att den meddelades. 

Mark- och miljö­överdomstolen kan ge prövningstillstånd om det:

 • kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande
 • behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt
 • är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor
 • finns andra synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Högsta domstolen

Avgöranden av Mark- och miljööverdomstolen i första instans får överklagas till Högsta domstolen. Högsta domstolens ger dock bara prövningstillstånd om domen eller beslutet kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas (så kallat prejudikat).

Ett påstående att Mark- och miljööverdomstolen har bedömt saken fel räcker därför normalt inte som skäl för prövningstillstånd.