Ansvarsfördelning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ansvarsfördelning

Huvudmannen är ansvarig för VA-anläggningen ända fram till fastighetens installation, den så kallade förbindelsepunkten. Fastighetsägaren svarar för allt som ligger på fastighetens sida om förbindelsepunkten.

Ansvarsgränsen innebär inte att man inte kan äga något på andra sidan gränsen; huvudmannen kan äga till exempel vattenmätare som ingår i fastighetens VA-installation. Huvudmannen har rätt att undersöka fastighetens VA-installation om det behövs.

Pumpar och särskilda anordningar

Huvudmannen ska äga, bekosta och drifta anordningar som krävs efter förbindelsepunkten på grund av den allmänna anläggningens konstruktion. Det kan till exempel vara pumpar för varje fastighet när huvudmannen har ett trycksatt avloppsnät där fastighetsägarna inte kan ansluta sig med självfall. Detsamma skulle kunna gälla om huvudmannen av någon anledning väljer att lägga ett grunt ledningsnät där alla fastigheter måste ha en pump för att nå självfallsledningen.

Vid sådana fall ansvarar huvudmannen för att sätta pumpen på plats, medan fastighetsägaren ansvarar och betalar för att gräva gropen, sätta pumphölje på plats och dra el. När pumpen är igång ansvarar fastighetsägaren för tillsyn och att betala för den el som går åt att driva pumpen.

Pumpar och andra anordningar som bara behövs för enstaka fastigheter omfattas normalt inte av huvudmannens ansvar, vare sig de är belägna före eller efter förbindelsepunkten. Det gäller till exempel enstaka fastigheter som på grund av fastighetens läge eller husets läge på fastigheten behöver en pump för att nå en självfallsledning. Fastighetsägaren får då bekosta den själv.

Alla uppkomna fel och skador på pumpen bekostas initialt och ordnas av huvudmannen. Om det visar sig att skadan beror på att fastighetsägaren har åsidosatt sina skyldigheter, till exempel brutit mot vad man får släppa ut i avloppet, kan huvudmannen kräva ersättning för skadan.

Vattenmätare är huvudmannens egendom

Även om vattenmätaren sitter inom fastigheten är det huvudmannens egendom. Huvudmannen har rätt att bestämma plats för mätaren och kostnadsfritt disponera denna plats. Huvudmannen har också befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Även om vattenmätaren är huvudmannens egendom ska fastighetsägaren regelbundet se över de särskilda anordningar och vattenmätare som finns inne på fastigheten och skydda dessa från eventuella skador. Fastighetsägaren ska även underrätta för huvudmannen om det uppstår driftstörningar och behov av åtgärder.