Kemiska ämnen i dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kemiska ämnen i dricksvatten

Vissa kemiska ämnen förekommer normalt i dricksvatten i olika halter medan några betraktas som föroreningar som inte får förekomma.

En bra introduktion till kemiska ämnen i dricksvatten och vilka problem de kan medföra finns i kemisk riskprofil för dricksvatten (pdf) från Livsmedelsverket.

Gränsvärden för kemiska ämnen

Gränsvärden för ämnen i dricksvatten finns i Dricksvattenföreskrifterna (pdf). För många ämnen som kan förekomma i vatten finns det inget gränsvärde. Då gäller allmän försiktighet och att göra bedömningar från fall till fall. Livsmedelverket eller lokala kontrollmyndigheter kan hjälpa till med bedömningar. Du kan också hitta information hos Kemikalieinspektionen.

Asbest och asbestfibrer

Asbest i dricksvatten tycks inte vara en hälsofara, även om risken inte kan uteslutas helt. Asbest kan hamna i dricksvatten genom vittringar i berggrunden, luftföroreningar eller genom rör i marken.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel används inom jord- och skogsbruk samt inom trädgårdsvård. De bör inte finnas i vatten avsett för dricksvattenproduktion och de tillåtna gränsvärdena är mycket låga. Bekämpningsmedel tenderar att vara långlivade i vattenmiljön, och är svåra att hantera. Det bästa sättet är att arbeta förebyggande genom att inrätta vattenskyddsområden med relevanta föreskrifter för alla vattentäkter, både yt- och grundvatten. Föreskrifterna kan då reglera hur bekämpningsmedel får användas i anslutning till vattentäkt.

Bensen

Bensen är ett cancerogent ämne. Det har aldrig upptäckts i vatten i Sverige men i de gällande dricksvattenföreskrifterna finns ändå bensen som gränsvärde. Skälet är att i övriga Europa finns ibland bensen i vatten som används för produktion av dricksvatten.

Bly

Det är mycket ovanligt att dricksvatten ut från vattenverk innehåller bly. Däremot kan material i kontakt med vatten, exempelvis blandare, ge ifrån sig bly.

Bisfenol A (BPA)

Bisfenol A (BPA) är en av de vanligaste kemikalierna i plast. BPA liknar östrogen och kan ha hormonstörande effekter. Det kan frigöras från epoxi som tidigare använts vid invändig beläggning av dricksvattenledningar. Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket kartläggning av tappvattenrör belagda med epoxi  visar inte på någon risk för människors hälsa.

Svenskt Vatten anser att försiktighetsprincipen bör tillämpas och så länge kunskapsläget är oklart bör epoxiprodukter undvikas i dricksvatteninstallationer.

Fluor

Fluor förekommer som fluorid i förhållandevis höga halter i vissa grundvatten i Sverige. Om halten fluorid i dricksvattnet är för hög bör man i första hand vidta åtgärder i vattenverket. Det är viktigt att ta hänsyn till reningsprocessen som helhet, t.ex. vilken förbehandling som krävs innan rening.

Nanofiltrering av fluoridhaltigt dricksvatten

Läkemedelsrester

Läkemedelsrester förekommer i miljön och flera studier har påvisat läkemedelsrester i dricksvatten. För att minska mängden läkemedelsrester i dricksvattnet är det viktigt att arbeta uppströms så att innehållet av läkemedelsrester inte blir ett problem på sikt.

Uppströmsarbete för att minska mängden läkemedel i dricksvattnet

Perfluorerade alkylsyror (PFAS)

Perfluorerade ämnen är en typ av föreningar som är både fett- och vattenavvisande och som därför har många användningsområden. Ämnena är extremt svårnedbrytbara och har förmåga att ansamlas i levande organismer och orsaka toxiska effekter.

Om en dricksvattenanläggning är, eller misstänkts vara, påverkad av PFAS bör halterna i dricksvattnet undersökas. Perfluorerade föroreningar från brandövning har i flera fall nått grundvatten- eller ytvattentäkter vilket har orsakat hel eller delvis stängning av vattenverk och brunnar, samt tvingat vattenproducenter att installera mycket dyra filterlösningar.

PFAS i dricksvatten och livsmedel

PFAS-guide till dricksvattenproducenter

Naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten

Stråldosen i svenskt kommunalt dricksvatten är låg och överskrider endast i undantagsfall 0,1 millisievert. De vanligaste radioaktiva ämnena är uran och radon.

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns krav på att vattenverk med grundvatten och vattenverk med konstgjord infiltration ska analysera total alfaaktivitet och total betaaktivitet.

I vår bokhandel finns material om hur man renar uran.