Riskanalys och provtagning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Riskanalys och provtagning

Genom att systematisk analysera risker och ta vattenprover kan man förebyggande problem med dricksvattenförsörjningen. För värdering av mikrobiologiska risker används "Quantitative Microbial Risk Assessment" (QMRA) och Mikrobiologisk Barriäranalys (MBA).  För att identifiera risker i processen används HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point. Alla vattenverk bör arbeta med dessa metoder.

Mikrobiologisk Barriäranalys (MBA)

Med en MBA-beräkning får man en god förståelse både av vad som är väsentligt i vattenreningsprocessen och vilka styrkor och brister ett vattenverk har. Utgångspunkten i MBA är att man utifrån lokala data och förutsättningar fastställer hur stor avskiljning som krävs vid anläggningen samt vilka insatser man bör genomföra.

Analysen bygger på att man genom avskiljning och inaktivering kan minimera mikrobiologisk förorening.

Genomföra MBA

Innan du genomför en MBA bör du läsa Svenskt Vattens Publikation P112 Introduktion till Mikrobiologisk Barriäranalys, MBA . Därefter bör du bestämma om du behöver en grundlig eller en enklare analys. I vissa fall finns behov av snabba svar som inte är lika genomarbetade. Då kan med fördel en förenklad MBA (pdf) användas. Användningen ingår som ett kvalitetskriterium i Hållbarhetsindex.

Första gången du genomför en MBA bör du hålla dig på den säkra sidan och när du är osäker anta det alternativ som innebär störst risk. Du får då ett konservativt mått på hur väl barriärerna fungerar. I takt med att kunskapen ökar kan du förfina ditt verktyg successivt.

QMRA – kvantitativ mikrobiologisk riskanalys för dricksvatten

Kvantitativ mikrobiologisk riskanalys är en väl etablerad metod för att arbeta med risker inom dricksvattenförsörjningen. Att genomföra en QMRA ställer något högre krav på data jämfört med en MBA.

En av styrkorna med en QMRA är möjligheten att ta hänsyn till variation i varje beräkningsled: halter av patogener i vattentäkt såväl som reduktion över processen och sjukdomsfall kan beskrivas som fördelningar, men även som punktvärden om variationen är okänd eller för scenarioanalys.

Ett QMRA-verktyg anpassat till svenska förutsättningar finns att ladda ner från DRICKS på Chalmers. Där finns också information om hur man använder det.

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point

HACCP är ett system som dricksvattenproducenter ska använda för att identifiera och bedöma faror i processen. Kravet att genomföra HACCP finns i dricksvattenföreskrifterna och gäller alla verksamhetsutövare som producerar minst 10 m3/dygn eller som försörjer minst 50 personer med dricksvatten.

För att underlätta vatten­verkens arbete med egenkontroll har Svenskt Vatten tagit fram en handbok för egenkontroll. Handboken innehåller bland annat allmänna hygienregler och dess grundförutsättningar och vilka provtagningar och kontroller som ska genomföras på råvattnet, i beredningen och på dricksvattnet, liksom korrigerande åtgärder och utvärdering.