Kväve- och fosforreduktion – krav och regler för havet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kväve- och fosforreduktion – krav och regler för havet

Alla avloppsreningsverk som är större än för 10 000 personer och vars utsläpp når kusten mellan Norrtälje och Strömstad ska se till att minst 70 % av inkommande kväve till reningsverket inte når kusten. Även andra och mindre reningsverk kan få krav på kväverening men då baseras de på underlag som visar på lokala behov och inte på nationella generella krav.

Mål och krav för kväve och fosfor

Sveriges åtagande i Aktionsplanen för Östersjön (BSAP) uppdaterades 2021. Reduktionsbehoven från 2013 för fosfor och kväve finns kvar men nu ska varje lands belastning på havs-bassängerna understiga senast 2027 underskrida nationella taknivåer. Dessa har Sverige infört genom Havs- och vatten-myndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18 som indikatorer för  miljökvalitetsnormen God miljöstatus.  Läs mer i vår PM längst ner på den här sidan.

När krävs kväverening

Om en tätort är minst 10 000 pe stor (mätt som max GVB) och utsläppen från den belastar kusten någonstans mellan Norrtälje och Strömstad ställer föreskrifterna krav på kväverening, om inte utövaren av reningsverket kan visa att reduktionen i reningsverket tillsammans med retentionen är minst 70 %.

Kravet på kvävereduktion kvarstår när tätortens avloppsvatten renas i fler än ett reningsverk som vardera är mindre än 10 000 pe. Kravet försvinner bara om allt avloppsvatten från tätorten belastar ett annat kustområde norr om Norrtälje.

Föreskrifterna reglerar generella baskrav. Det innebär att även andra recipienthänsyn än de som föreskrifterna reglerar kan medföra krav på kväverening i enskilda fall.

EU-kommissionen agerar mot Sverige

Sverige fick 2009 rätt i EU-domstolen att reningsverken får tillgodoräkna sig retentionen av kväve på dess väg mot havet när kravet på 70 % reduktion tillämpas. Retention är naturens egen förmåga att ta reducera det utsläppta kvävet.

EU-kommissionen har senare ifrågasatt hur Sverige kontrollerar retentionen så att 70 % reduktion kan säkerställas och följas upp för varje enskilt reningsverk varje år. EU-domstolen kunde dock inte döma i frågan 2021 på det underlag som fanns i målet varför frågan inte blivit slutligt avgjord.

Här kan du läsa mer om EU-domar och ärenden i EU-domstolen