Verktyg för uppströmsarbete på vattentjänstföretag - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Verktyg för uppströmsarbete på vattentjänstföretag

Vattentjänstföretagen har rätt att ställa krav på avloppsvattnet som släpps ut till reningsverken för att förhindra att farliga ämnen kommer ut i kretsloppet. Här hittar du som jobbar på vattentjänstföretag verktyg och hjälpmedel för uppströmsarbete.

På senare år har lagstiftare insett behovet av att öka hälso- och miljöskyddet och därmed vattenskyddet och minska utsläppen av farliga ämnen. Därför har lagar som vattendirektivet och kemikalieföordningen Reach införts i EU. Den enda långsiktigt hållbara lösningen är att arbeta förebyggande och minska användningen av farliga ämnen i samhället. Det kallar vi för uppströmsarbete.

Varför arbeta uppströms?

Syftet med uppströmsarbete att stoppa farliga ämnen redan vid källan genom utfasning eller reningsteknik vid så att Sverige ska kunna uppnå Riksdagens 16 miljökvalitetsmål och få en miljö som är hållbar på sikt. Du som jobbar med vattentjänster har rätt att ställa krav på att det avloppsvatten som släpps ut till reningsverken är behandlingsbart.

Avloppsreningsverken kan idag inte bryta ned alla farliga ämnen. För att de ska kunna göra det krävs dyr och energikrävande teknik. Det i sin tur leder till bland annat större koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringar. Eftersom avloppsreningsverken arbetar enligt självkostnadsprincipen kommer ökade reningskostnader att påverka såväl privatpersoner som företag. Vid rening direkt vid källan kan man dessutom använda reningssystem som är utformade för just de aktuella ämnena, vilket ger mycket bättre effekt än att försöka "rena i klump" i det kommunala reningsverket.

Det här kan ditt vattentjänstföretag göra för att arbeta uppströms:

  • Ställ krav på avloppsvattnet. Ditt reningsverk är aldrig skyldigt att ta emot avloppsvatten från verksamheter som avsevärt skiljer sig från avloppsvatten från hushåll. Det är alltid VA-huvudmannen som beslutar om en verksamhets utsläpp till avloppsreningsverket.
  • Revaq-certifiera ditt reningsverk. Vid avloppsrening bildas slam som innehåller näringsämnen såsom fosfor, kväve, mikronäringsämnen och mullbildande ämnen. Slammet har därför ett stort värde som växtnäring och jordförbättringsmedel. Alla reningsverk som jobbar med eller har ambitionen att jobba med uppströmsarbete kan Revaq-certifiera sig.
  • Ta stöd från nya P95 som publicerades i mars 2019. P95, Råd vid mottagande av avloppsvatten, är en skrift som hjälper dig i arbetet med att reducera mängden miljöstörande ämnen i det kommunala avloppsvattnet. Där hittar du information om vilka krav du kan ställa på anslutna verksamheter, provtagning, miljöfarliga ämnen, reningsverkens uppgifter samt lagar och regler.
  • Sprid information om uppströmsarbete. Svenskt Vatten har tagit fram två olika broschyrer om uppströmsarbete som du kan sprida vidare till hushåll respektive företag. Du kan ladda hem dem eller beställa dem i tryckt format. Läs mer här nedan!

Underlag till informationsmaterial

Svenskt Vatten har tagit fram underlag som ni i er verksamhet kan använda för att sprida anpassad information om uppströmsarbete till hushåll respektive företag. Ni väljer själva om ert vattentjänstföretag eller Svenskt Vatten ska stå som avsändare och ni kan lokalanpassa materialet genom att lägga dit er logga eller egen framsidesbild.

Läs mer och ladda ner verktyg

SIN-List innehåller de ämnen som uppfyller kriterierna för miljöfarlighet som finns i den nya kemikalielagstiftningen Reach. SIN-List kan användas som ett komplement till P95 och Kemikalieinspektionens PRIO-databas, när det gäller reningsverkens arbete med utfasning av oönskade ämnen från anslutna industrier och andra verksamheter.