Hoppa till huvudinnehåll

Användningsområden för slam

Idag används slam oftast till jordtillverkning och växtetablering, om det används. Om reningsverket är certifierat enligt Revaq är det möjligt att använda slammet inom jordbruk.

Användningsområden där slammets innehåll av näringsämnen i dag inte kan återanvändas är tätskikt för deponier och förbränning av slam. Till det hör samförbränning med avfall, samförbränning med biobränslen, förbränning i cementugn och monoförbränning i slam. Tekniken för monoförbränning av slam utvecklas i dag med syfte att kunna ta hand om fosforn från askan. Det finns goda förutsättningar för att en sådan teknik ska gå att genomföra i full skala inom några år.

Myndigheternas slamregler

Slamhantering regleras av miljöbalken eller av föreskrifter och andra beslut som meddelas av regeringen eller olika myndigheter med stöd av miljöbalken. Kommunerna är skyldiga att samla upp och rena avloppsvatten från tätorter så att vattnet kan släppas ut utan olägenheter.

Kommunerna ska också se till att hela avloppsanläggningen (inklusive slambehandling och ledningsnät) drivs på sådant sätt att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö förebyggs, hindras eller motverkas.

Liksom i all yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. I den lagstadgade skyldigheten ingår också att hushålla med råvaror och energi samt att se till att slammets kvalitet blir så bra att det kan användas utan att skapa olägenheter för hälsa eller miljö.

Naturvårdsverkets Regler för avloppsslam är en bred översikt av vilka regler som i dag gäller för hantering och användning av slam från avloppsreningsverk.

SWECO:s Slamregler i korthet (pdf) kommenterar även andra regler som har anknytning till hanteringen av avloppsslam, men som inte innehåller specifika bestämmelser om just slamhantering.