Myndigheternas slamregler - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheternas slamregler

Slamhantering regleras av miljöbalken eller av föreskrifter och andra beslut som meddelas av regeringen eller olika myndigheter med stöd av miljöbalken. Kommunerna är skyldiga att samla upp och rena avloppsvatten från tätorter så att vattnet kan släppas ut utan olägenheter.

Kommunerna ska också se till att hela avloppsanläggningen (inklusive slambehandling och ledningsnät) drivs på sådant sätt att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö förebyggs, hindras eller motverkas.

Liksom i all yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. I den lagstadgade skyldigheten ingår också att hushålla med råvaror och energi samt att se till att slammets kvalitet blir så bra att det kan användas utan att skapa olägenheter för hälsa eller miljö.

Regelöversikt

Nedan finns en kortfattad översikt över de regler som gäller specifikt för hantering av avloppsslam för jordbruksändamål. Det finns även ett par mer omfattande regelöversikter publicerade av Naturvårdsverket respektive Sweco:

 • Naturvårdsverkets text är en bred översikt av vilka regler som i dag gäller för hantering och användning av slam från avloppsreningsverk: Regler för avloppsslam.
 • SWECO:s Slamregler i korthet (pdf) kommenterar även andra regler som har anknytning till hanteringen av avloppsslam, men som inte innehåller specifika bestämmelser om just slamhantering.

Regler för hantering av avloppsslam för jordbruksändamål

20 § förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

 • Regeln innehåller: haltgränsvärden för sju metaller i avloppsslam som saluhålls eller överlåts för jordbruksändamål.
 • Regeln ska följas av: slamproducenter.

Naturvårdsverkets kun­görel­se (SNFS 1994:2) med före­skrifter om skydd för miljön, särskilt mar­ken, när av­loppsslam används i jordbruket

 • Regeln innehåller: krav på registerhållning, kontroll, innehållsdeklaration, spridningsbegränsningar, gränsvärden för högsta tillåtna tillförsel av fosfor, kväve och sju metaller, gränsvärden för metallhalt i åkermark.
 • Regeln ska följas av: slamproducenter (1–4 §§, 6 § och 11–16 §§) och slamanvändare (1–10 §§ och 15-16 §§).

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

 • Regeln innehåller: fosforgiva, spridningstider, regler för nedbrukning med mera.
 • Regeln ska följas av: slamanvändare.

5 och 21 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 • Regelns innebörd: Utan tillstånd och anmälan får man normalt inte göra till- och ombyggnader och andra ändringar i verksamheten eller anlägga och driva nya avloppsanläggningar.
 • Regeln ska följas av: slamproducenter.

Kommunala föreskrifter enl. 40 § 2 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 • Regelns innebörd: Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om spridande av slam inom område med detaljplan eller intill sådant område om det behövs för att hindra olägenheter för människors hälsa.
 • Regeln ska följas av: slamanvändare.

Bilagan till förordning (1998:899) - B e 06/12 respektive C e 06/12

 • Regelns innebörd: Mellanlagring av mer än 10 ton slam vid något enskilt tillfälle är anmälnings- eller tillståndspliktigt beroende på mängd med mera.
 • Regeln ska följas av: slamproducent eller slamanvändare, beroende på vem som mellanlagrar.