Slamutredningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Slamutredningen

Den 17 januari lämnade utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam sitt betänkande ”Hållbar slamhantering” till regeringen.

Svenskt Vatten är i stora drag positiva till utredningens förslag om ett förbud mot spridning av avloppsslam med undantaget för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark (läs Revaq). 

Svenskt Vatten gav i sina kommentarer utredarna beröm för en väl genomarbetad utredning och pekade på att utredningen är väl uppdaterad på vetenskapliga fakta. Utredarna menar att det saknas vetenskapligt stöd för ett totalförbud för användning av slam på åkermark.

- Utredningens förslag visar att alla vi som engagerar oss i Revaq arbetar helt rätt med vårt uppströmsarbete och återanvändning av resurser. Vi ska bevara det positiva och bekämpa det negativa, sade Svenskt Vattens Anders Finnson i en kommentar när utredningen presenterades.

Frågan om återföring av fosfor röner uppenbart stort intresse och engagemang. Inte bara Svenskt Vatten har skrivit remissvar på utredningen. Det har kommit in hela 101 svar till departementet, varav 85 innehåller mer betydelsefulla åsikter och synpunkter.

Svar har inkommit från bland andra ett 20-tal kommuner, 6 företag, 26 myndigheter, 17 intresseorganisationer samt från flera universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Cirka 13% av svaren är positiva till ett totalförbud för slamspridning (här finns tex Kemikalieinspektionen, Revaq-kommunen Uppsala och Läkare för miljön).

Cirka 67% av svaren är positiva till att undantag för kvalitetssäkrat slam som sprids på produktiv jordbruksmark är önskvärt, dvs att sådant slam ska få spridas (här finns Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Ragn-Sells, Ekologiska Lantbrukarna, Avfall Sverige, Chalmers, WWF och många fler).

Omkring 20% uttrycker ingen bestämd åsikt.

- Svaren är mycket glädjande! Det finns uppenbarligen ett stort stöd för tanken att vi bör ta tillvara slam av god kvalitet i våra kretslopp. Utredningen och remissvaren visar att vi arbetar rätt med vårt långsiktiga och strukturerade uppströms- och kvalitetssäkringsarbete inom Revaq. Vi utgår från att regeringen kommer landa hyfsat nära vår position, säger Anders Finnson.