Expertutlåtande inskickat till delegationen för cirkulär ekonomi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Expertutlåtande inskickat till delegationen för cirkulär ekonomi

Expertgruppen hållbar och cirkulär VA – från rening till resurs har lämnat in sitt inspel med förslag på åtgärder som ska stärka den cirkulära omställningen.

Expertgruppen har studerat och beskrivit olika system och processer för att i ökad utsträckning återvinna resursen renat avloppsvatten. Det kan till exempel användas för bevattning i jordbruk, parker och områden med vattenbrist och  inom industrin och andra verksamheter som behöver vatten, men som inte kräver dricksvattenkvalitet.

Expertgruppen har även fokuserat på resursen kväve i avloppsvatten, samt tagit fram en rad styrmedel för att driva utvecklingen mot en ökad cirkulär ekonomi och långsiktig hållbarhet.

Dagens reningsverk är morgondagens resursverk

Få andra flöden är så stora i samhället som inom VA-sektorn. Varje person använder 120–140 kg vatten och bidrar med dag- och dräneringsvatten till att producera över 300 kg avloppsvatten varje dag, året runt.  

Genom den hållbara VA-leveransen skapar vi förutsättningar till återföring, återanvändning och cirkulation. Dagens  reningsverk blir resursverk för bland annat biogas, näringsämnen och olika former av vattenkvaliteter anpassade efter olika behov och användningsområden.

Vad händer nu?

Branschen befinner sig i ett paradigmskifte där synen på vad VA-organisationer kan bidra med behöver breddas. Det finns ett antal samhällsnyttor som VA-organisationerna kan tillföra utöver de som i dagsläget tillåts, uppmuntras eller är möjliga.

Detta till trots så står vi inom en snar framtid inför ett vägval där traditionella lösningar måste ersättas med nya hållbara och framtidssäkra lösningar. 

För att övergå från dagens VA-system och byta ut befintlig infrastruktur krävs stora resurser och en lång omställningstid. I slutändan behövs ändrade förutsättningar för att branschen i större skala kan arbeta för ökad cirkularitet med tydligare styrmedel, moderniserade system, processer och organisationer. 

Framtiden kräver politiskt insikt men också mod. Vi är övertygade om att tillfället är nu – framtiden börjar här.

Delegation för att möta utmaningarna

2018 beslutade Sveriges regering att grunda en delegation för cirkulär ekonomi. Meningen med delegationen är att den ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi. Till delegationen är en rad expertgrupper knutna.

Expertgruppen hållbar och cirkulär VA – från rening till resurs startade i maj 2020. Expertgrupperna har arbetat med att formulera förslag på åtgärder som ska stärka den cirkulära omställningen och som delegationen kan skicka in till Regeringskansliet.

Läs hela rapporten: Hållbar och cirkulär VA – från avlopp till resurs