EU:s nya markstrategi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

EU:s nya markstrategi

I strategin efterlyses lika gott skydd för mark som redan finns för vatten, marin miljö och luft i EU.

Slutligen lägger kommissionen i dag även fram EU:s nya markstrategi som är ett viktigt resultat av den europeiska gröna given och EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2030 för att ta itu med klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden. Friska jordar är grunden för 95 % av den mat vi äter, de innehåller mer än 25 % av världens biologiska mångfald och är planetens största kolförråd på land. Ändå är 70 % av EU:s mark i dåligt skick.

I strategin fastställs en ram med konkreta åtgärder för att skydda och återställa mark och för hållbar användning av marken, och den innehåller förslag om ett antal frivilliga och rättsligt bindande åtgärder. Syftet med strategin är att öka markens kolinnehåll i jordbruksmark, bekämpa ökenspridning, återställa skadad mark och jord och säkerställa att alla markekosystem är i gott skick senast 2050.

I strategin efterlyses lika gott skydd för mark som redan finns för vatten, marin miljö och luft i EU. Detta kommer att uppnås genom ett förslag senast 2023 om en ny lag om markhälsa, efter en konsekvensbedömning och ett brett samråd med berörda parter och medlemsländerna. Genom strategin mobiliseras också nödvändigt samhällsengagemang och ekonomiska resurser och kunskapsutbyte, och hållbara markförvaltningsmetoder och övervakning främjas till stöd för EU:s ambitioner för globala markåtgärder