Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt nätverk för fosfor och andra avloppsresurser

Idag återanvänds endast ca 35% av slammets resurser på åkermark, till helt dominerande del är det slam från Revaq-certifierade reningsverk som används på åkermark. Men det är inte hållbart ur växtnäringssynpunkt att ha kvar dagens situation där övriga 65% av slammet går till anläggningsjord. Det är här vi kan göra en ordentlig skillnad och ta ett stort kretsloppskliv - genom att göra även dessa 65 % av slamanvändningen långsiktigt hållbar. Här behövs det olika förbränningstekniker och nya tekniska lösningar för att ta ut fosforn och andra resurser ur askan eller slammet. Det finns flera spännande svenska företag som står i startgroparna för denna utmaning.

Så här vill vi arbeta med fosforkretsloppen

Vi utgår från EU:s avfalls/returhierarki för hur vi på ett hållbart sätt vill tillvarata resurserna i slammet i den cirkulära ekonomin:

Översta steget Förebygga - Förebyggande kemikaliarbete är grunden för kretsloppsarbetet på alla nivåer i hierarkin. Revaq arbetar vi med ett systematiskt och långt gående förebyggande kemikaliearbete så att slammet ständigt förbättras med målet att ha en så god kvalitet att det kan användas på åkermark.

Prio 1 – Återanvända makro- och mikro näringsämnen samt mull på åkermark när vi har slam från Revaq av hög kvalitet och tillgång till lämplig åkermark i närmaste regionerna. När det inte går - avsaknad av lämplig jordbruksmark på rimligt avstånd eller slam av otillräcklig kvalitet:

 • Prio 2 – Återvinna åtminstone fosforn och gärna även andra näringsämnen, kol och råvaror
 • Prio 3 – Återvinna mullen - slammet används som anläggningsjord och med liten risk för växtnäringsläckage
 • Prio 4 – Återvinna energi - enbart förbränning av slammet tillsammans med exempelvis avfall så att inga resurser kan återvinnas från askan
 • Prio 5 - Deponera – det finns ett generellt förbud i Sverige att deponera organiskt material

Syftet med nätverket - vad vill vi göra

Vi vill arbeta för att utifrån lokala förutsättningar nå så hållbara kretslopp som möjligt, med utgångspunkt i EU:s avfalls- och returhierarki och så högt upp i hierarkin som det finns potential för. Förebyggande kemikaliarbete är grunden för kretsloppsarbetet på alla nivåer i hierarkin.
Detta innebär att för slam som inte kan återanvändas på åkermark på grund av brist på lämplig jordbruksmark inom rimligt avstånd eller vid för låg kvalitet på slammet vill vi i nätverket:

 • uppmuntra till utveckling, utprovning och fullskaledrift i Sverige av olika lösningar där fosfor och gärna andra näringsämnen, biokol och ytterligare råvaror på ett effektivt och hållbart sätt kan återvinnas från avlopp, slam eller slamaska och återföras till åkermark.

Parallellt kommer Revaqs arbete att fortsätta, det ger både de reningsverk som producerar slam och de lantbrukare som använder slam från Revaq, möjlighet att återföra växtnäring och mull av allt bättre kvalitet till åkermarken.

Vilka bjuds in till nätverket

Vi vill samla alla som vill bidra till cirkulär resursanvändning från tätorternas avlopp: VA-organisationer, innovatörer, teknikleverantörer, lantbrukare, mineralgödseltillverkare, livsmedelsföretag, högskolor, universitet och forskningsinstitut och andra intressenter inom kretslopps-, jordbruks- och livsmedelsbranscherna.

Konferenser och träffar

Phosphorus recovery from wastewater - IWA Sweden seminar 11 April 2018

- Nätverksträff för fosfor och andra avloppsresurser 19 december 2018: https://www.svensktvatten.se/utbildning/konferensdokumentation/avlopp-och-miljo/natverkstraff-for-fosfor-och-andra-avloppsresurser/

 

Nyhetsbrev

Nätverket kommer mejla ut ett nyhetsbrev 2-3 gånger per år. Redaktör är Anders Finnson, du är välkommen att prenumerera (fyll i e-postadress i högerkolumnen). 

Nätverksnyheter

 • Nätverket för fosfor och andra avloppsresurser

  Vi planerar att, liksom tidigare år, genomföra ett möte med vårt nätverk för fosfor och andra avloppsresurser strax före jul.

 • Nya Svenska Näringsplattformen

  Vi har pratat med Emma Lundin, RISE och Klara Westling, IVL, projektledarna bakom Svenska Näringsplattformen (SNP).

 • Svenskt Vatten i debattutspel om den statliga utredningen

  Förslaget i utredningen Hållbar slamhantering om krav på återvinning av fosfor är utmärkt, men vi behöver verktyg i Sverige och hela EU för att fosforn inte bara återvinns och riskerar att läggas på hög, skriver Anders Finnson, Svenskt Vatten, och Pär Larshans från Ragn-Sells i Svenska Dagbladet den 24 maj.

 • Slamutredningen

  Den 17 januari lämnade utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam sitt betänkande ”Hållbar slamhantering” till regeringen.

 • Fosforutredningen presenterad

  Så kom ännu en utredning, Hållbar slamhantering, om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (SOU 2020:3), som föreslår hur samhället ska hantera slammet på ett hållbart sätt, och klara av att ta tillvara fosfor och andra ämnen i kretsloppet.

 • Ny nätverksträff den 17 december

  Tisdagen den 17 december Stockholm bjuder Svenskt Vatten in till den tredje träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser. Träffen äger rum i Stockholm.

 • Studie: Mikroplaster och bly i tvättvatten

  Vatten från tvätterier kan innehålla höga halter av bly och mikroplaster, enligt en studie från Käppalaförbundet. Halterna var förvånande höga, menar Angelica Andreasson som gjorde studien som sitt exjobb i civilingenjörsutbildningen i teknisk kemi. I dag jobbar hon med att ta fram riktlinjer för tvätterier.

 • Ny på jobbet: Joakim Rosenqvist

  Miljöingenjör, Karlshamn Energi

 • Svenskt Vatten talade om kretsloppet i riksdagen

  Den 1 oktober hölls ett seminarium i riksdagen om återföring av näringsämnen och mull från reningsverk till jordbruket. Svenskt Vatten hade tagit initiativet till seminariet tillsammans med riksdagsledamöterna Betty Malmberg (m) och Maria Gardfjell (mp). - Vi står inför ett vägval mellan kretslopp och förbränning, sa Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm.

 • Nytt om företagens utsläpp av miljögifter

  Broschyren "Minska företagets utsläpp av miljögifter" finns nu i en uppdaterad version.

 • Nätverksträff för fosfor och andra avloppsresurser

  Tisdagen den 17 december, i Stockholm, bjuder Svenskt Vatten in till den tredje träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser.

 • Utredning om fosfor förlängs

  Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam får förlängt uppdrag. Utredningen, som egentligen skulle ha presenterats för miljöministern den 15 september 2019, har fått en ny deadline – den 10 januari 2020.

 • MACRO ska ge bättre resurshushållning

  MACRO är ett projekt som utvecklar system och teknik för tätbebyggda områden, som i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och i H+ i Helsingborg. Projektledaren Maria Lennartsson tror på den nya tekniken för återvinning av vatten och värme.

 • Utbildning för Revaqs underleverantörer

  Från och med år 2020 ställer Revaq krav på att underleverantörer ska utbildas. Svenskt Vatten arrangerar utbildning, nytt tillfälle planeras genomföras den 27 oktober 2020. Vi återkommer om utbildningen genomförs digitalt eller fysiskt.