Uppströmsarbete och kretslopp - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Uppströmsarbete och kretslopp

Att jobba uppströms innebär att stoppa farliga kemikalier och andra föroreningar redan vid käl-lan, så att de inte kommer ut i kretsloppet av vatten eller näringsämnen. Det är viktigt att både arbeta för att minska mängden farliga ämnen i samhället, och förhindra att de farliga ämnen som redan finns i vår vardag sprids till vattnet. I längden sparar det både pengar och vår miljö.

Avloppsreningsverken kan idag inte bryta ned alla farliga ämnen. Andra ämnen är dyra eller kräver stora mängder energi för att hantera. Eftersom avloppsreningsverken arbetar enligt självkostnadsprincipen kommer ökade reningskostnader att påverka såväl privatpersoner som företag.

Vattentjänstföretagen har rätt att ställa krav på avloppsvattnet som släpps ut till reningsverken för att förhindra att farliga ämnen kommer ut i kretsloppet. Vid rening direkt vid källan kan man använda reningssystem som är utformade för just de aktuella ämnena, vilket ger mycket bättre effekt än att försöka "rena i klump" i det kommunala reningsverket.

Farliga ämnen och läkemedel

Det finns farliga kemiska ämnen i flera av de varor som vi har omkring oss eller köper hem varje dag. De är långlivade i miljön, kan lagras i kroppen och är giftiga. De kan orsaka cancer, skada arvsmassan eller fortplantningsförmågan och påverka hormonsystemet. Avloppsreningsverken är inte byggda för att ta hand om svårnedbrytbara farliga ämnen.Reningsverk är heller inte byggda för att rena läkemedel och läkemedel är inte designade för att brytas ned i reningsverk.

Vilka ämnen är viktigast att få bort?

 • Bromerade flamskyddssmedel.
 • Ftalater (DEHP, DBP, BBP, DINP, DNOP och DIDP).
 • Kadmium.
 • Oktyl och nonylfenol.
 • Polyfluorerade kemikalier, PFAS (PFOS, PFOA är två exempel på PFAS).
 • Silver. 
 • Triclosan.

Läs mer om kemikalier på Kemikalieinspektionens hemsida.

SIN-List innehåller de ämnen som uppfyller kriterierna för miljöfarlighet som finns i den nya kemikalielagstiftningen Reach. SIN-List kan användas som ett komplement till P95 och Kemikalieinspektionens PRIO-databas, när det gäller reningsverkens arbete med utfasning av oönskade ämnen från anslutna industrier och andra verksamheter.

Det här kan ditt vattentjänstföretag göra för att arbeta uppströms:

 • Ställ krav på avloppsvattnet. Ditt reningsverk är aldrig skyldigt att ta emot avloppsvatten från verksamheter som avsevärt skiljer sig från avloppsvatten från hushåll. Det är alltid VA-huvudmannen som beslutar om en verksamhets utsläpp till avloppsreningsverket.
 • Revaq-certifiera ditt reningsverk. Vid avloppsrening bildas slam som innehåller näringsämnen såsom fosfor, kväve, mikronäringsämnen och mullbildande ämnen. Slammet har därför ett stort värde som växtnäring och jordförbättringsmedel. Alla reningsverk som jobbar med eller har ambitionen att jobba med uppströmsarbete kan Revaq-certifiera sig.
 • Ta stöd från P95, Råd vid mottagande av avloppsvatten,. Där hittar du information om vilka krav du kan ställa på anslutna verksamheter, provtagning, miljöfarliga ämnen, reningsverkens uppgifter samt lagar och regler.
 • Sprid information om uppströmsarbete. Svenskt Vatten har tagit fram broschyrer om uppströmsarbete som du kan sprida vidare till hushåll respektive företagLäs mer och ladda ner verktyg