Därför måste ramdirektivet för vatten justeras - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Därför måste ramdirektivet för vatten justeras

Miljöskyddande verksamhet i samhället såsom reningsverk måste alltid kunna tillåtas. Därför krävs en mindre justering av EU:s Ramdirektiv för vatten. Det skriver Svenskt Vatten som uppmanar Sveriges regering, riksdag och EU-parlamentets politiker att värna direktivets ambitioner.

Publicerad 21 april 2020 i Aktuell Hållbarhet

Det finns en grundläggande styrka i Ramdirektivet för vatten. Vi ska värna direktivets höga ambitioner att skydda vattenkvaliteten. Direktivet behöver dock justeras för att ge bästa möjliga miljöeffekt. I dag hindrar direktivet Sveriges förmåga att etablera och utveckla sina reningsverk. Därmed begränsas också kommunernas möjligheter att skydda Sveriges vattenkvalitet på lång sikt.

Det finns en ventil i ramdirektivet som säkerställer samhällsviktig verksamhet, ventilen exkluderar dock utsläppande verksamheter som industrier och lantbruk. Även avloppsreningsverk exkluderas, trots dess omvända huvudfunktion där man renar samhällets utsläpp och inte producerar nya.

I realiteten betyder det att miljöskyddande kommunala avloppsreningsverk, som redan använder bästa möjliga teknik för att rena till exempel fosfor och når en reningsgrad om 98–99 procent, inte får byggas ut när befolkningen växer.  

Avloppsreningsverk, industrier och andra verksamheter med den bästa miljötekniken drabbas först eftersom de inte kan ta till mer teknik när de behöver bygga ut verksamheterna. De med sämre teknik har en ökad reningspotential kvar att disponera.  Konsekvensen blir sämre incitament att göra sitt bästa för att skydda miljön.

I dagsläget riskerar direktivet alltså att hindra de effektivaste reningsverken som inte kan rena mer när befolkningen fortsätter växa, med konsekvenser att städer inte kan fortsätta växa och att fler bostäder inte kan byggas. Detta gick inte att förutse när direktivet beslöts för 20 år sedan.

Det är nödvändigt att Sverige blir klimatneutralt. Ingen miljölagstiftning får riskera att hindra åtgärder för klimatneutralitet. Ett ändrat klimat slår mycket hårt mot hav och vatten. Ramdirektivet ska skydda vatten utan att riskera angelägna projekt och åtgärder för klimatomställning, vattenskydd och andra verksamheter som vi inte klarar oss utan.

Vi menar att ramdirektivet ska förbättras, inte raseras. För Svenskt Vatten är det odiskutabelt att naturen och samhället behöver rent vatten vare sig vi verkar i tätorter, på landsbygd, inom industri eller tjänstesektorer. Men ska det gå att skydda vattnet i sjöar, mark, åar och älvar måste samhället ta fler hänsyn såsom till havet, klimatet och människorna.

Vi har svårt att tro att något annat var avsikten när direktivet beslöts för 20 år sedan, men verkligheten och erfarenheterna har ändrats. Vattenmiljöarbetet inom EU har kommit olika långt och bedrivs under vitt skilda omständigheter.

En mindre justering i EU:s miljölagstiftning är nödvändig för att inte stoppa miljöskyddet, väntar vi med den skadar vi miljön. Sverige har höga miljökrav och våra miljöskyddande verksamheter har höga ambitioner. Vi kan inte låta de med lägst ambitioner sätta agendan genom miljölagar som gynnar dem och inte miljön. 

Svenskt Vatten stöder regeringens och riksdagens balanserade syn. Vi är beredda att bistå miljöministern för att det synsättet ska vinna gehör i ett polariserat debattklimat. Vi hoppas fler gör detsamma så att Sverige står starkt för en bättre fungerande EU-lagstiftning - för rena vatten och hav, bevarat klimat och en hoppfull framtid.

Miljöskyddande verksamhet i samhället såsom reningsverk måste alltid kunna tillåtas. Därför krävs en mindre justering av EU:s Ramdirektiv för vatten och villkoren i artikel 4.7. 

Pär Dalhielm,
vd Svenskt Vatten

Johan Persson,
styrelseordförande Svenskt Vatten