Vattenmiljön förtjänar bättre vattenförvaltning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenmiljön förtjänar bättre vattenförvaltning

Vattenförvaltningen är felorganiserad. Det blir påtagligt synligt i remissen av vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, som Svenskt Vatten är kritiska till. Målen för vattenmiljön kommer inte gå att nå, dricksvattentäkter riskerar att inte få det skydd de förtjänar och miljöskyddande reningsverk riskerar att inte få byggas ut.

 - Vattenförvaltningens ambitioner måste tas bättre till vara, de slarvas bort när brister upprepas vart sjätte år och nu för tredje gången i rad, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten.

Vattenmyndigheterna skriver t.ex. att de saknar underlag och därför avstår de från att fatta beslut som är viktiga för våra miljöskyddande reningsverk.

- Myndigheterna har haft många år på sig att ta fram underlag i dialog med våra medlemmar och andra, fortsätter Peter Sörngård.

Svenskt Vatten anser att vattenmyndigheterna måste följa lagstiftningen, åtgärdsprogrammen måste bli konkretare och konsekvenserna måste utredas bättre. Om inte innebörden och konsekvenserna av besluten blir tydliga blir det svårt för andra att prioritera och genomföra dem, vilket går ut över miljön. Men att utreda detta på stora geografiska avstånd från den verklighet och de som berörs är omöjligt.

- Vattenförvaltningen organisation och hur besluten fattas behöver förändras från grunden, anser Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

Sverige har fem vattenmyndigheter som är geografisk fördelade i landet för att arbete och beslut ska vara mer konkreta och lokalt och regionalt förankrade och anpassade, men myndigheterna har gjort fem likalydande allmänt hållna åtgärdsprogram trots de stora skillnaderna mellan t.ex. Norrbotten och Skåne.

Läs Svenskt Vattens remissvar