Vårproposition utan överraskningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vårproposition utan överraskningar

Den gröna återstarten av ekonomin, som regeringen starkt lyfter fram i sitt förslag till vårändringsbudget, rymmer inga insatser med särskild betydelse för VA-branschen. De gröna investeringarna för klimatomställning och en fossilfri och cirkulär ekonomi riktas i huvudsak mot transportsektorn. Statens engagemang i vattenförsörjningen är fortsatt ljummet.

Ingen lindring av många kommuners svåra utmaningar att klara av både ny- och reinvesteringar i sina va-anläggningar och ledningsnät stod att finna i regeringens förslag. Insatserna för kunskapshöjande och förebyggande insatser kring klimatets förändring och dess effekter är efterfrågade, men här behövs inte bara ekonomiska resurser och kunskap utan ett förtydligande av lagstiftningen. Ansvaret för att till exempel förbygga torka, skyfall och översvämningar är oklart.

- Inom den gröna återstarten saknar vi satsningar för säkrad vattenförsörjning, i linje med grön omställning och möjligheten att utveckla gröna arbetstillfällen och blåa innovationer, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens VD. Nu blir det fortsatt att vänta ut pandemin istället.

Ingen ljusning syntes heller för den underfinansierade miljöövervakningen på havs- och vattenområdet. Här är Svenskt Vattens bedömning att ett årligt tillskott på minst 100 miljoner behövs för att kunna uppfylla kraven i EU:s ramdirektiv för vatten. Idag gör 41% av Sveriges vattenförekomster det, men redan 2027 ska huvuddelen uppfylla kraven.