Hoppa till huvudinnehåll

VA-branschens plats i Sveriges nya beredskapssystem

Omvärldsläget under stora delar av 2022 har satt krisberedskap i centrum, något som betonas genom Sveriges nya beredskapssystem som grundar sig i en statlig utredning som avslutades 2021. I början av december företrädde Svenskt Vatten VA-branschen på uppstartsmötet av beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten för att diskutera samordnande åtgärder för Sveriges civila försvar. Samhällets verksamhetsutövare är en väsentlig del av arbetet och deltagandets betydelse syns i de stöd och verktyg som finns hos MSB, bland annat för informationssäkerhetsarbete.

– Det känns otroligt viktigt att både dricksvatten och avlopp hamnat högt upp på agendan för krisberedskap, samtidigt vill vi från Svenskt Vattens sida uppmana våra medlemmar att engagera sig i frågan och använda de resurser som finns, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

Arbetet med det nya svenska beredskapssystemet pågår parallellt på flera nivåer. Svenskt Vatten medverkade vid ett möte för den centrala beredskapssektorn för Livsmedelsförsörjning och dricksvatten i egenskap av branschorganisation. Sektorn är både planerande och operativ inom frågor som rör samordning, informationsskyldigheter, fördelning och prioritering av resurser, samt övergripande ledning och stöttning för de prioriterade samhällsfunktionerna. Till dessa hör både dricksvattenförsörjning samt avlopp och avfallshantering. Arbetet fortlöper även på högre regional och regional nivå där länsstyrelserna har ett övergripande ansvar.

– Det är lätt att dras med i en panikkänsla. Men till att börja med måste planeringsmålet vara tydligt. Likaså måste åtgärderna vara uthålliga och kostnadseffektiva för att möjliggöra förvaltning över lång tid framöver. Våra medlemmar har begränsade resurser så det behövs både stöd och tydlighet för att nå hela vägen. Jag upplever att vi har en stark röst i det fortsatta arbetet, fortsätter Pär Dalhielm.

En förutsättning för att civilförsvaret ska fungera är delaktighet från företag och organisationer. Som en del av pågående kunskapssatsningar för att stärka totalförsvaret och utveckla försörjningsberedskapen genomför därför MSB en kampanj som lanserades den 12 december. riktad till små och medelstora företag i Sverige vid namn Förberedda företag. Målsättningen med kampanjen är att bidra till ökad kunskap om företagens betydelse för totalförsvaret samt offentliga aktörers ansvar och roller, vidtagande av åtgärder för att minska sårbarheter och stärka beredskap, samt etablering av privat-offentlig samverkan. Mer information om kampanjen finns hos MSB.

Stöd och verktyg och rådgivning för informationssäkerhetsarbete hos MSB.