Utsläpp av avloppsvatten från Köpenhamn till Öresund – hur ser det ut i Sverige? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utsläpp av avloppsvatten från Köpenhamn till Öresund – hur ser det ut i Sverige?

Köpenhamn har hamnat i rampljuset på grund av stadens utsläpp av orenat avloppsvatten, s.k. bräddning. I Sverige är bräddning en högt prioriterad fråga.

Samtidigt är frågan mycket komplex eftersom tillskottsvatten (dvs regn och dräneringsvatten som riskerar överbelasta avloppsledningsnäten) uppstår utspritt, svårbedömt och av flera orsaker.

VA-systemen måste alltid ha en "säkerhetsventil" att släppa ut avloppsvatten via nödutlopp på ett säkert sätt, annars riskerar istället byggnader översvämmas och samhällsviktiga funktioner drabbas.

Enligt Svenskt Vattens sammanställningar via branschens statistikplattform VASS är den bräddade volymen 0,7-1,2 % av den totala volymen avloppsvatten som transporteras till våra svenska avloppsreningsverk.

Lokala variationer är förstås stora och bräddningen kan skilja sig mycket mellan olika år. Konsekvenserna av bräddning (ex näringsbelastning och dålig badvattenkvalitet) varierar dessutom betydligt från fall till fall. Nationell VA-statistik för de senaste åren finns på Svenskt Vattens webb.

Enligt uppgifter i media bräddas ca 35 miljoner kubikmeter delvis helt  orenat avloppsvatten från Köpenhamn under en 5-årsperiod. Detta betyder att bräddning från Köpenhamn är i samma storleksordning som hela Sveriges bräddade volym.

Förklaringar är i huvudsak VA-systemets konstruktion med mycket kombinerade avloppsnät i Köpenhamn där regnvatten avleds i samma ledning som hushållens spillvatten.

I Sverige är andelen kombinerade nät relativt låg jämfört med övriga Europa, uppskattningsvis ca 10-15%. Svenska avloppsnät håller generellt isär regn från hushållens avloppsvatten vilket gör att bräddade volymer blir mindre.

En intressant jämförelse mellan Malmö och Köpenhamn, i VA-tidskriften Cirkulation, visar på stora skillnader i bräddade volymer och hur man hanterat frågan.

Bräddning har varit en fråga för utredningar, forskning och åtgärder i Sverige sedan flera decennier. Vill du läsa på mer finns bl.a. denna SVU-rapport om bräddning i Sverige. 

Svenskt Vatten har pekat ut bräddning och tillskottsvatten som prioriterade frågor. Särskilt viktigt i en tid med åldrande VA-nät, växande städer och påverkan av klimatförändring.

Steg 1 är att ha koll på VA-systemet och följa upp bräddningar genom uppdaterade ledningskartor, övervakning, mätning och modelleringsverktyg. Åtgärder tar tid och måste prioriteras utifrån fakta, helhetsperspektiv (ledningsnät, reningsverk, recipient) och riskbedömning.