Uppsala Vatten är inte förorenare – men ska ändå betala? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Kranvatten och glas

Uppsala Vatten är inte förorenare – men ska ändå betala?

Idag kom domen i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i det uppmärksammade PFAS-målet (målnummer M4190-19) där Uppsala Vatten stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor. Stämningen avsåg skadestånd för Uppsala Vattens kostnader för rening av det giftiga ämnet PFAS som av Uppsala Vatten har hävdats härröra från Försvarsmaktens verksamhet vid Ärna Flygflottilj. Uppsala Vatten förlorade målet och ska nu betala rättegångskostnader om 8 332 026 kr till Försvarsmakten.

Det var år 2012 som Uppsala Vatten uppmärksammade förhöjda PFAS-värdena i stadens grundvatten. Genom olika provtagningar konstaterade bolaget att det var klarlagt att det var Försvarsmaktens verksamhet vid Ärna flygplats som hade orsakat PFAS-föroreningarna i Uppsalaåsens grundvattenmagasin och vattentäkten Stadsträdgården. Uppsala Vatten krävde därför Försvarsmakten på det omfattande skadeståndet, som avsåg ersättning för de kostnader för rening som Uppsala Vatten haft och kommer att ha på grund av föroreningarna.

Försvarsmakten har i målet genomgående tillbakavisat Uppsala Vattens påstående om att föroreningen härrör från verksamheten på Ärna flygfält. Försvarsmakten menar att PFAS-föroreningen inte härrör från Ärna flygfält utan har sitt ursprung från andra verksamheter och hänvisar till andra verksamheter, händelser, en komplicerad spridningsbild av PFAS-ämnen och sina egna provsvar och utredningar.

Fokus i mark- och miljödomstolens dom ligger på den framlagda bevisningen om föroreningens ursprung där Försvarsmakten lägger stor vikt vid att föroreningen härrör från andra än den statliga myndighetens verksamhet och lägger fram olika argument för detta. Parternas olika naturvetenskapliga mätningar av PFAS-ämnens spridning presenteras, kritiseras och analyseras.

I domskälen skriver domstolen inledningsvis att det är ostridigt att det finns en ersättningsgill miljöskada i form av en PFAS-förorening. Efter värdering av bevisningen från parterna kommer domstolen slutligen fram till att det saknas konkret stöd i utredningen som visar att det är verksamheten vid Ärna flygfält som givit upphov till PFAS-föroreningen. Domstolen skriver att det visserligen har funnits en förorening från Ärna flygplats i vattentäkten men att den har varit mycket liten och av obetydlig storlek i sammanhanget. Det är mer troligt att den absoluta majoriteten av PFAS-föroreningen härrör från andra källor, skriver man. Det innebär att det inte anses bevisat att Försvarsmakten är den aktör som har orsakat miljöskadan. Därför ska Uppsala Vatten betala rättegångskostnader om 8 332 026 kr till Försvarsmakten.

En fråga Svenskt Vatten funderat på kvarstår; Är det upp till VA-huvudmännen att betala för samhällets bristande förmåga att omhänderta föroreningar? Det man kan konstatera efter denna dom är att rättegångskostnaden kommer att landa på va-kollektivet, dvs de som betalar för vatten i Uppsala. Det blir enligt denna dom återigen smärtsamt tydligt att va-huvudmän, såsom Uppsala Vatten, vars uppgift enligt lag är att förse kommuners VA-kollektiv med rent dricksvatten får stå för notan för miljöskador som orsakats av andra verksamheters föroreningar. Uppsala Vatten kan givetvis gå vidare med målet och söka regress mot andra verksamhetsutövare som medverkat till föroreningen. Möjligheten att överklaga domen finns också, fram till den 8 november i år.

Svenskt Vatten anser att principen om att förorenaren betalar måste upprätthållas. Det har i det aktuella målet uppenbarligen varit svårt att visa på orsakssambandet mellan Försvarsmaktens användande av PFAS och den förorenade vattentäkten. PFAS är ett kemiskt ämne som inte försvinner från naturen och det är rimligt att utgå från att användandet av PFAS i slutändan hamnar i vårt dricksvatten. Dagens dom är inte den sista gången vi kommer att höra om PFAS-föroreningar och Svenskt Vatten kommer aktivt att arbeta för att det inte ska vara dricksvattenkonsumenterna som ska stå för alla konsekvenser och kostnader.