Hoppa till huvudinnehåll

Trygg leverans men många källaröversvämningar under 2021

Under ett år som i övrigt dominerats av trygg leverans sticker antalet inrapporterade källaröversvämningar ut i VASS Drift 2021. Jämfört med föregående år har de nästan tredubblats, från 0,9 till 2,6 källaröversvämningar per 1 000 anslutna serviser. Det är en direkt följd av nederbörden och ett varsel om vad klimatförändringarna kan komma att innebära.

Den årliga rapporten VASS Drift visar att fjolårets vattenförsörjning präglades av god och trygg leverans med få anmärkningar på dricksvattenkvalitet och utan tydliga tecken på trendmässigt ökande driftstörningar. Den årliga sammanställningen av basfakta och driftresultat som görs av Svenskt Vatten, tillsammans med VA-organisationerna över hela landet, visar på fortsatt hög kvalitet, inga alarmerande förändringar eller trendbrott och en i stort trygg leverans till dagens VA-kunder. Det är emellertid två aspekter som utmärker sig – det höga antalet källaröversvämningar och de kommande effekterna av det nya dricksvattensdirektivet.  

Kraftiga regn orsakade tredubbling av källaröversvämningar

Under fjolåret tredubblades antalet källaröversvämningar, något som kan härledas till de många kraftiga regn som förekom under slutet av våren och under sommaren 2021. Mest omtalat var regnet den 17 augusti då Gävle noterade årets största dygnsnederbörd med 161,6 mm. Bilden bekräftas av försäkringsbranschen som uppger att skyfallen i Gästrikland och Dalarna innebar cirka 8 000 skadeanmälningar och kostnader på cirka 1,6 miljarder kronor.

Investeringsbehov till följd av EU:s nya dricksvattendirektiv

Utöver källaröversvämningar till följd av nederbörd tar driftrapporten även upp kommande förändringar i lagstiftning och regelverk enligt EU:s nya dricksvattendirektiv. Dessa förändringar kommer bland annat innebära skärpta krav på rapportering av utläckage samt påföljande åtgärder. Enligt de senaste årens driftundersökningar ligger utläckage på i genomsnitt 16–17 procent av levererat vatten ut på näten, vilket innebär att Sverige är något bättre än det europeiska genomsnittet men långt efter de länder som har lägst läckage. Mäter man i stället vattenförlust per kilometer ledning och dygn ligger Sverige något sämre än det europeiska genomsnittet. För att på allvar minska vattenförlusterna räcker inte dagens underhållsåtgärder på ledningsnätet och detsamma gäller för minskning av tillskottsvatten. I fjol var investeringsutgifterna drygt 21 miljarder kronor och Svenskt Vatten har vid ett flertal tillfällen lyft frågan om ökade investeringar som en viktig punkt för den nya regeringen, något som alltså bekräftas av driftrapporten. 

Läs VASS Drift 2021 här