Tre förslag för att säkra Sveriges vattenförsörjning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tre förslag för att säkra Sveriges vattenförsörjning

Vatten är ett avgörande försörjningssystem för Sverige. Trots de ökade krav som klimatförändringarna och plötsliga påfrestningar medför har vi under lång tid tagit vattnet för givet. För att möjliggöra fortsatt stabil vattenförsörjning krävs det breda överenskommelser på nationell nivå. Därför behöver den nya regeringen ta fram en blå färdplan med tre huvudsakliga åtgärdsområden för hur stat och kommuner i Sverige kan samverka för att säkra vattenförsörjningen i framtiden.

– Resursfördelning, styrning och infrastruktur behöver hanteras med fler perspektiv framför ögonen än bara miljön. Sverige behöver en sammanhållen färdplan för våra vattentillgångar och hur dessa säkras och förädlas, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

En robust vattenförsörjning kan inte vänta. Med en rasande och högaktuell energikris går det inte att blunda för vikten av satsning på den samhällsviktiga infrastrukturen. För att säkra kommunernas arbete med att rena Sveriges vatten och samtidigt motverka klimatförändringarnas påföljder behövs stöd på nationell nivå. Regeringen behöver ta fram en blå färdplan för att vi i framtiden inte ska riskera att få en vattensituation med allvarliga konsekvenser för ekonomin, välfärden, miljön och inte minst invånarna själva. Inom ramarna för denna färdplan ser Svenskt Vatten  tre huvudsakliga områden som behöver adresseras nu; samordning, resursfördelning och infrastrukturen. 

Samordning 

Vattnet är först och främst en samhällsfråga, inte en miljöfråga, och behöver hanteras med fler perspektiv framför ögonen än miljön. Regeringen behöver se över hur vattenfrågorna kan samlas i en gemensam riktning, inom både Regeringskansliet och mellan staten och kommunerna. 

– Sverige behöver en samordnare  i Regeringskansliet som kan driva, utveckla och ansvara för vattenfrågorna. Många goda krafter finns, men dessa jobbar splittrat och utan gemensam riktning, säger Pär Dalhielm. 

Resursfördelning 

I takt med klimatförändringarna kommer vattenbrist bli allt vanligare. Då försätts jordbruk, skogsbruk, energi, industri, dricksvatten, friluftsliv och naturskydd i en konkurrenssituation. Därför behövs en tydlig vattenresursstrategi som fastställer hur god vattenfördelning skulle se ut och över tid resultera i god resursförvaltning. 

–  Sverige saknar idag en tydlig strategi för hur vi utvecklar, förvaltar och fördelar våra vattenresurser. Först till kvarn duger inte – det krävs en förankrad och kommunicerad strategi för vart vi ska, fortsätter Pär Dalhielm. 

Infrastrukturen 

Runt om i landet kan Svenskt Vatten och våra medlemmar vittna om ett ökat renovering- och investeringsbehov för våra ledningar och rör. Regeringen behöver se över hur kommunerna, tillsammans med staten, kan öka investeringstakten i Sveriges vattenförsörjning med ytterligare 7 miljarder kronor årligen. Utan dessa nödvändiga investeringar kommer infrastrukturen misslyckas med sin grunduppgift - att producera, transportera och rena vatten.

– En bristande infrastruktur riskerar hindra en hållbar samhällsutveckling. En omfattande satsning i Sveriges Va-anläggningar skapar jobbtillfällen, försörjningstrygghet och innovation både lokalt och nationellt, avslutar Pär Dalhielm. 

Utan en stabil och hållbar vattenförsörjning kan konsekvenserna för samhället bli ännu större än av den energikris som nu drabbar Sverige. Vattenrelaterade kriser som torka och översvämningar innebär påtagliga risker för vår ekonomi, välfärd, miljö och befolkning. En blå färdplan kommer inte att kunna förhindra att dessa kriser uppstår, men den kan ge Sveriges 290 kommuner goda förutsättningar att förbereda sig och agera när det väl sker. Genom att vidta åtgärder på nationell nivå nu kan vi säkra vattenförsörjningen i framtiden.