Riksdagsmajoritet vill ta bort tvånget att ansluta till kommunalt VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsmajoritet vill ta bort tvånget att ansluta till kommunalt VA

Genom ett så kallat tillkännagivande till regeringen 29 april så uttalade en majoritet, bestående av C, L, M, KD och SD, sin vilja att ta bort tvånget för fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Villkoret skulle vara att den enskilda anläggningen uppfyller ”gällande miljö- och hälsoskyddskrav”. Anslutning till kommunalt VA i så kallade omvandlingsområden är strikt reglerat i lagstiftningen och genom rättspraxis och en förändring enligt riksdagsförslaget måste naturligtvis utredas noga.

Svenskt Vatten välkomnar både det stora intresset och det växande engagemanget för VA-frågor i riksdagen och viljan att hitta flexibla lösningar som alternativ till kommunalt VA.

- Samtidigt är det också viktigt att poängtera att det aldrig kan bli upp till den enskilde att fritt välja om man vill ansluta sig till det kommunala VA-nätet eller inte, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens VD. Det måste alltid avgöras av behovet av skydd för miljö och hälsa.

Det är oerhört välkommet att frågor kopplade till VA fått ett så stort politiskt uppsving på senare tid. Flera av partierna är ambitiösa och VA tar större plats i den politiska debatten. Frågan om enskilda avlopp berör många människor och det är bra med tydliga politiska initiativ och en bred, konstruktiv diskussion. Men frågan om enskilda avlopp är komplicerad och behöver utredas noga.

Kommunerna har enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ett ansvar för att skydda människors hälsa och miljön. Kravet på att skydda miljön har de senaste femton åren skärpts vilket har medfört att kommunerna blir skyldiga att bygga ut allmänna VA-anläggningar till kraftigt ökande kostnader. Den kommunala skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster är dessutom mycket långtgående. Det räcker med att 20–30 fastigheter ligger samlat och skyldigheten gäller även om fastighetsägarna har egna VA-lösningar. 

Svenskt Vatten anser att det inte alltid måste vara kommunens ansvar att bygga ut en VA-anläggning, om fastighetsägarnas egna lösningar räcker för att skydda miljö och hälsa. Dessa enskilda lösningar måste då vara långsiktigt hållbara och fastighetsägarna måste ansvara för detta. Svenskt Vatten anser också att utgångspunkten bör vara att alla fastigheter ska anslutas om behovet av en kommunal VA-anläggning finns. Undantag från den huvudregeln är möjlig redan idag. 

Ett tillkännagivande är ett av fler demokratiska verktyg i den parlamentariska verktygslådan. Riksdagens möjlighet att lämna tillkännagivanden till regeringen bygger på konstitutionell praxis vilket betyder att regeringen inte är bunden att tillgodose ett tillkännagivande. Det återstår nu därför  att se om regeringen har för avsikt att tillgodose riksdagens önskemål i det nu aktuella fallet. 

- Vi ser med stor nyfikenhet fram emot den fortsatta politiska processen, avslutar Susanna Lind, Senior Adviser på Svenskt Vatten.