Synpunkter på prövning av Försvarsmaktens verksamheter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Synpunkter på prövning av Försvarsmaktens verksamheter

Försvarsmakten har hemställt till miljödepartementet om stora lättnader i miljökraven. Regeringen har tillsatt en utredning som ska redovisas senast 30 november 2022.

När Försvarsmakten ska växa i raskt tempo, så växer även behoven att använda skjutfält och flygplatser. I sin hemställan pekar Försvarsmakten på att processer för tillstånd och anmälningar enligt miljöbalken utgör besvärliga käppar i hjulet för att kunna rusta enligt planen.

Svenskt Vatten anser att oavsett om man möter Försvarsmaktens begäran eller inte så behöver politiken säkerställa att myndigheten betalar för sin miljöpåverkan. Eventuella lättnader kan heller inte innebära permanenta skador. Det måste finnas teknisk, biologisk och ekonomiska förutsättningar att återställa miljön och livsmiljön. Annars finns en uppenbar risk för att negativa konsekvenser kan uppstå för människor, miljö och ekonomi.

Svenskt Vatten har därför skrivit till Försvarsutskottet med uppmaningen att ge Försvarsmakten ett tydligt uppdrag att vidta åtgärder för att minska sina föroreningar, samt ge myndigheten resurser för att återställa miljön och livsmiljön runt myndighetens verksamhet.

Svenskt Vatten har även varit i kontakt med utredaren, Peter Ardö. Vi har delgett honom samma synpunkter som Försvarsutskottet fick och meddelat att vi finns till både utredarens och utskottets förfogande.

EU-krav och hänsynsregler måste följas och ger inte utrymme för undantag, vilket gäller för t ex ramdirektivet för vatten eller dricksvattendirektivet. Däremot kan det finnas utrymme för vissa undantag från tillståndsplikten i MKB-direktivet. (MKB = Miljökonsekvensbedömning)