Svenskt Vattens VD tar plats i WaterAid Sveriges styrelse - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens VD tar plats i WaterAid Sveriges styrelse

Pär Dal­hielm är VD på Sven­skt Vat­ten, en bran­sch- och ex­per­tor­gan­i­sa­tion som rep­re­sen­terar alla kom­muner och VA-or­gan­i­sa­tioner i Sverige.

De senaste 16 åren har han äg­nat sig åt olika for­mer av samhälls- och miljöfrå­gor i ledande be­fat­tning. Med bak­grund från såväl statlig, re­gional som lokal nivå är han väl förtro­gen med beslutsfat­tande på olika nivåer, till ex­em­pel som ledamot i Gen­er­alför­sam­lin­gen för de eu­ropeiska vat­tenor­gan­i­sa­tion­erna (Eu­rEau).

– Möj­ligheten att en­gagera mig i Wa­t­erAid är verk­li­gen nå­got jag ser fram emot. Ett oer­hört fint och vik­tigt up­p­drag. Till­sam­mans med styrelsen, medar­betare och part­ners hop­pas jag kunna bidra till en bät­tre värld både för in­di­vider och för samhällen, säger Pär Dal­hielm.

Läs pressmeddelandet.

Läs om WaterAid Sverige.