Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens snabba kommentarer till budgetpropositionen

Med regeringsförklaringen som fond noterar Svenskt Vatten att annat än miljö- och vattenfrågor ligger högst upp på regeringens agenda. Inte heller klimatanpassning förefaller särskilt prioriterat.

Viktigt är också att komma ihåg att förslagen i budgetpropositionen för 2020 bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Trots detta, miljöbudgeten höjs rejält, med 1,9 miljarder kronor, inför 2020, jämfört med vad budgetpropositionen 2019 beräknade. Märkligt nog beräknas anslaget för giftfri miljö minska framöver och klimatförändringar prioriteras snarare än klimatanpassning.

När det gäller havsfrågorna så fortsätter satsningarna som pågått sedan 2017. Insatser mot övergödning tillförs t ex 240 miljoner kronor 2020. En välkommen, men inte ny, del av satsningen på Rent hav och vatten innebär att regeringen även föreslår att arbetet med sanering av förorenade sediment och miljöfarliga vrak stärks med 65 miljoner kronor. 

Regeringen går också fram med en satsning på 400 miljoner kronor som ska stärka bland annat skötseln av naturreservat och nationalparker. Satsningen syftar också till att stärka arbetet mot invasiva arter, att bevara hotade arter, viltförvaltning samt restaurering och anläggande av våtmarker. Våtmarker ingår sedan 2017 i satsningen på Rent hav.

Regeringen satsar också 80 miljoner kronor på miljöövervakning av hav och vatten eftersom man anser att miljöövervakningen är avgörande för att se hur arbetet med att nå Sveriges miljömål går. Svenskt Vatten anser att regeringen här har en avvaktande hållning som exkluderar insatser och åtgärder som reningsverken behöver för att kunna nå upp till miljökvalitetsnormerna. Regeringens hållning förefaller vara att vilja behålla EU:s regelverk oförändrat men samtidigt inte vilja satsa tillräckliga resurser för att komma tillrätta med problemen.

Bra är att regeringen anser att det är viktigt att länsstyrelserna har goda förutsättningar för att bedriva tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Regeringen föreslår således att länsstyrelsens förvaltningsanslag ökar med 42 miljoner kronor för att stärka deras arbete med miljötillsyn.

Sammanfattningsvis, vattentjänstverksamheterna är främst berörda av satsningar på:

  • Havsbottnarna ska skyddas och övergödningen upphöra
  • Våra barn ska växa upp i en vardag fri från gifter. Regeringen driver på för ett globalt kemikalieavtal, strängare regler i EU och nödvändiga regleringar på hemmaplan.
  • Regeringen ska vidta ytterligare åtgärder för att minska plastanvändningen. Spridningen av mikroplaster ska bekämpas.