Svenskt Vattens kommentar till klimat- och miljöministerns uttalanden om slam och Revaq - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens kommentar till klimat- och miljöministerns uttalanden om slam och Revaq

Sveriges nya klimat- och miljöminister Per Bolund har i en intervju i Aktuell Hållbarhet den 23 februari beskrivit sig som tveksam till både slamanvändning på åkermark och även Revaqs förmåga att få fram ett miljövänligt slam.

Vi välkomnar ministerns engagemang i frågan om cirkulär ekonomi. Effektivt och klimatsmart nyttande av våra begränsade resurser är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi är också mycket nyfikna på vilka nya vetenskapliga underlag uttalandet baseras på och vad som i Sverige innebär en risk för hälsa eller miljö.

Den kunskap som är mest aktuell finns i den nyligen avslutade statliga utredningen, Hållbar slamhantering SOU 2020:3, som konstaterar om slamanvändning på åkermark att: ”Evidensen för att ett totalförbud är nödvändigt saknas dock, forskningen har inte kunnat belägga att slamgödslade grödor ger hälsopåverkan eller påverkar ekosystemen i jordbruket på ett negativt sätt. Klara belägg finns däremot för att slamgödning tillför växtnäring och mullämnen som jordbruket efterfrågar.”

- Vi ska vara försiktiga med att dra stora slutsatser från enskilda intervjuer, men det förefaller mig som att ministern tagit förhastad ställning för enbart storskalig förbränning. Ett sådant ställningstagande innebär nya kostnader på upp mot 800 miljoner kronor per år för svenska hushåll, för enbart en sorts systemlösning. Jag är övertygad om att klimat- och miljöministern hellre vill se att dessa resurser läggs på en bredd av cirkulära systemlösningar i kombination med starkare styrmedel och krav,  säger Pär Dalhielm VD hos Svenskt Vatten.

Vi hoppas även att klimat- och miljöministern kommer att uppvisa samma snabbhet och engagemang när det gäller det förebyggande arbetet för att minimera de oönskade ämnen som så lätt hamnar i avloppet och därmed i slammet.

Två konkreta förslag till styrmedel från Svenskt Vatten är att:

  • Regeringen beslutar om ett etappmål om ökad återföring av fosfor och kväve till livsmedelsproduktion. Målet innebär att till 2030 ska återföringen av använd fosfor och kväve till livsmedelsproduktion vara minst 50 procent av fosfor och 15 procent av kväve från avlopp.

  • Regeringen utreder införandet av en kvotplikt för återvunnen fosfor och återvunnet kväve i mineralgödsel.

Kvalitet behöver komma före ursprung – myndigheter skall sätta strikta och vetenskapligt baserade gränsvärden som avgör vad som får användas, oavsett ursprung och förekomstform.

För den som är intresserad av att lära sig mer i denna komplicerade fråga finns massor av fakta på webben.

Avslutningsvis vill vi härmed inbjuda klimat- och miljöminister Per Bolund att komma till Svenskt Vattens årligen arrangerade Vattenstämma för att som inledningstalare berätta mer om sina och Miljöpartiets höga ambitioner för den cirkulära ekonomin. I år håller vi till i Uppsala konsert & kongress den 20-22 september 2021.

Välkommen Per!

Svenskt Vattens synpunkter på Betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)