Efterlängtade satsningar på hav och vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Efterlängtade satsningar på hav och vatten

I regeringens forskningsproposition avsätts 210 miljoner kronor för forskning och utveckling inom ett 10-årigt, nationellt forskningsprogram. Det är ett första steg, men det är fortfarande inte tillräckligt.

Regeringen avser att ge Formas i uppdrag att genomföra ett 10-årigt nationellt forskningsprogram om hav och vatten. Inom ramen för Formas anslagsökning för forskning och utveckling avsätts 10 miljoner kronor 2021, 60 miljoner kronor 2022, 70 miljoner kronor 2023 och 70 miljoner kronor 2024 för inrättandet av ett nationellt forskningsprogram om hav och vatten.

Det är glädjande att regeringen satsar på utökad forskning men det behövs stora insatser och resurser om vi ska kunna fatta bra beslut för framtiden.

Enligt tidigare analyser behöver VA-branschen investera runt 460 miljarder kronor kommande 20 år. Faktorer som klimatförändring, urbanisering, digitalisering, teknikutveckling och nya regelverk påverkar branschens framtidsutsikter och uppdrag.

Även behovet av forskning och innovation är stort. Satsningar, både genom grundforskning, forskningsprogram och strategiska innovationsprogram med riktade pengar, är avgörande för att nå ett cirkulärt samhälle.

Fler åtgärder behövs

Vi tycker att regeringens ansats är god men inte tillräckligt omfattande. Vi vill se fler utgångspunkter i cirkulära möjligheter och utmaningar.

Svenskt Vatten hoppas att 2021 ska vara startskott för nya samtal om VA kopplat till forskning och innovation, och om hur takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen, liksom flera globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Med utgångspunkt i den nya forskningspropositionen ser vi fram emot gemensam debatt och kloka inspel.

Vi vill särskilt belysa:

  • Att VA-systemet utgör en samhällskritisk funktion och att detta behöver synas i det politiska arbetet.
  • Behovet av plattformar och finansiering för verksamhetsnära innovation och forskning där behovsägare (VA-huvudman), forskning och näringsliv kan mötas för lösningar.
  • Behovet av specifika resurser riktade mot vatten som livsmedel och VA-systemets möjligheter att bidra till samhällets omställning till cirkulärt samhälle och effektivt resursutnyttjande.

Med koppling till FoI-frågorna vill vi även påminna våra medlemmar om möjligheten att lämna synpunkter på den strategiska agendan Water4All.

Notera även att regeringen har beslutat om en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (Prop. 2020/21:60)