Svenskt Vattens kommentar till 2022 års ekonomiska vårproposition - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens kommentar till 2022 års ekonomiska vårproposition

Mycket av innehållet handlar om det försämrade säkerhetspolitiska läget och att det mot den bakgrunden behöver satsas på att stärka Sverige med både omedelbara insatser och långsiktigt arbete mot olika samhällsproblemen.

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten åtgärder för sammanlagt 31,4 miljarder kronor, vilket tillsammans med de extraändringsbudgetar som riksdagen beslutat sedan mars i år och riksdagens utskottsinitiativ om stöd till Ukraina uppgår till totalt 35,4 miljarder kronor.

Samtidigt konstaterar regeringen att svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och tillväxtutsikterna för i år är i grunden stabila. Men Rysslands invasion av Ukraina skapar osäkerhet och bedöms få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten väntas bli lägre än vad som annars hade varit fallet, samtidigt bedöms inflationen bli högre.

Mycket lite berör direkt VA-branschen. På utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ökas anslaget 1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet med 10 Mkr till 25 Mkr. Detta motiveras med det drastiskt försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde som har medfört behov av att vidta åtgärder för att stärka det civila försvaret. Regeringen vill mot denna bakgrund utöka och förstärka den nationella förmågan avseende nödvattenförsörjningen. För att Livsmedelsverket ska kunna genomföra dessa insatser behöver anslaget därför tillföras ytterligare medel.

- Vi kan konstatera att regeringen hörsammat våra inspel att fördela resurser till exempelvis förbättrad nödvattenplanering. Livsmedelsverket kommer att använda medlen, inom ramen för VAKA, för inköp av nödvattenmateriel, det vill säga containrar och tankar som fördelas på depåer. Detta kommer att skapa en ökad förmåga här och nu, säger Pär Dalhielm,Vd hos Svenskt Vatten. 

- Det är bra att vattenförsörjningen uppmärksammas av regeringen. Samtidigt kvarstår ett mer grundläggande och strukturellt problem. VA-frågorna hanteras av två departement och fem centrala myndigheter. Att påstå att vattenfrågorna är splittrade är verkligen ett ”understatement”, avslutar Pär Dalhielm.

Läs mer på regeringens webb