Svenskt Vatten välkomnar förslag från regeringen om vattenskyddet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten välkomnar förslag från regeringen om vattenskyddet

Regeringen har beslutat om en remiss till lagrådet med nya regler för vattenkraft och andra verksamheter. Det som hittills presenterats har rört vattenkraft. Svenskt Vatten förväntar att regeringen och delar av Alliansen också har löst det allvarligaste hindret för bättre rening av avloppsvatten och en död hand över bostadsbyggandet.

Lagrådsremissen har föregåtts av en mycket kritisk debatt om det tidigare presenterade förslaget. Detta tog ingen som helst hänsyn till miljöskyddande verksamheter, exempelvis avloppsreningsverk. De negativa konsekvenserna för miljön nämndes inte med ett ord.

- Det vore välkommet om regeringen lyssnat på vår kritik och beaktat våra förslag, säger Anna Linusson, VD för Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten har varit starkt engagerade och samverkat med Svenskt Näringsliv och LRF om konkreta ändringsförslag. Kritiken har särskilt gällt den föreslagna så kallade ”äventyrsregeln”. Den riskerade att förhindra tillstånd för att rena avloppsvatten och dagvatten från växande tätorter och riskerade därför att försvåra bostadsbyggandet.

- Det kan ändå bli tufft men det är angeläget förslaget blir förenligt med EU:s ramdirektiv för vatten, avloppsdirektivet och det övergripande målet om en hållbar utveckling, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten och den som deltagit i arbetet med förändringsförslagen.

Det är också viktigt att nuvarande möjlighet finns kvar att kunna tillståndspröva ändringar i ett avloppsreningsverk utan att behöva ompröva hela verksamheten. Den möjligheten riskerade att försvinna med det ursprungliga förslaget.

- Ändringstillstånden är viktiga. Det gjorde det möjligt att införa storskalig läkemedelsrening i Linköping utan att först under flera år ompröva hela verksamheten. En annan positiv effekt har varit att utsläppen löpande sjunkit långt under de ursprungliga gränsvärdena när kraften kunnat läggas på reningsåtgärder istället för byråkrati, fortsätter Peter Sörngård.

Trots nya förslag måste Sveriges regelverk för vattenförvaltningen ses över i grunden om denna ska bli ändamålsenlig och effektiv. Då. Det föreslog Miljömålsberedningen redan 2014, men så har ännu inte skett.

- För oss är det viktigt att svenska regeringen och myndigheterna inför ett regelverk och tillämpar detta som EU-domstolen faktiskt förutsätter i sin s.k. Weserdom och inte övertolkar EU och skapar byråkrati som inte leder till miljöförbättringar, avslutar Anna Linusson.

Weserdomen är det rättsfall i Tyskland som handlade om flodmuddring, men som utlöste en omprövning av hur EU:s ramdirektiv för vatten skulle tolkas. Det i sin tur föranledde regeringens lagförslag. Se vidare om Weserdomen här.