Små steg framåt för VA i EU:s taxonomi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Små steg framåt för VA i EU:s taxonomi

EU-kommissionens arbete med taxonomin, definitioner och regelverk för vad som är miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter fortsätter. De senaste signalerna tyder på förbättringar för de delar som berör VA i Sverige.

De nu aktuella delarna berör de två områdena begränsning av klimatförändringar (climate change mitigation) och anpassning till klimatförändringar (climate change adaptation). Ytterligare fyra avsnitt kommer att behandlas längre fram i sommar.

Eureau, den europeiska samarbetsorganisationen som Svenskt Vatten är en del av, har tagit fram konkreta och detaljerade förslag på förbättringar. Det gäller till exempel:

  • Att beräkningarna av utläckage från ledningsnätet måste anpassas till det nya dricksvattendirektivet
  • Att beräkningsgrunderna för energiåtgång vid avloppsvattenrening måste bli rimligare.
  • Att biogasproduktion vid reningsverk får bättre förutsättningar.

Svenskt Vattens bedömning är att idén med taxonomin är välkommen, men inledningsvis illa anpassad för förhållanden inom svensk VA. Det understryker vikten av att Sverige är aktivt tidigt i EU:s processer och för en nära dialog med berörda aktörer.

Taxonomins betydelse för VA i framtiden ska inte underskattas. EU:s Green Deal rymmer ambitionen att mobilisera 1000 miljarder euro i gröna investeringar. Om VA kan ta del av dessa och andra pengar och på vilka villkor, avgörs bland annat av hur taxonomin utformas.

Svenskt Vatten fortsätter att, tillsammans med andra branschorganisationer, SKR och Eureau, att bevaka och påverka nuvarande och kommande förslag inom taxonomin. EU-förordningen ska vara fullt ut implementerad 31 dec 2022.

Svenskt Vattens kontaktperson i frågan är Mikael Larsson.