Sju nya SVU-projekt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sju nya SVU-projekt

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) har beviljat stöd till sju projekt som kommer undersöka hur mikrobiologiska och kemiska risker kan mätas i dricksvatten, utvärdera olika tillvägagångssätt för täthetsprovning av trycksatta VA-ledningsnät, beräkna samhällsekonomiska kostnader på grund av tillskottsvatten, bidra till klimatarbetet genom att optimera driftstrategier för att minska lustgasutsläpp och visa på hur tillståndsbaserat underhåll av luftare kan minska energianvändning, samt ta fram en sammanställning över kunskap och erfarenheter från MBR-pilotprojektet vid Hammarby Sjöstadsverk och ett kunskapsunderlag om slamhygienisering.

MiKe - Mikrobiologiska och Kemiska risker i dricksvatten

I detta projekt ämnar elva vattenproducenter, med en bred geografisk spridning, tillsammans med fem företag inom VA-branschen undersöka hur kemiska hälsorisker och biostabilitet kan mätas och kvantifieras på svenska dricksvattenverk. Detta ska ske genom ett års samordnad provtagning och analys samt sammanställning av nya och tidigare data. 

Göra rätt Hålla tätt - Effektiva metoder för täthetsprovning

Täthetsprovning av trycksatta VA-ledningsnät är en mycket viktig metod för att kvalitetssäkra att man byggt rätt, minska risken för kostsamma skador/störningar och för att säkra avsedd funktion under lång tid. Detta projekt syftar till att verifiera och utvärdera olika tillvägagångsätt och teoretiska modeller för täthetsprovning, och därmed på sikt också bidra till underlag för revidering av Svenskt Vattens publikationer P78 och P79.

Beräkningsverktyg samhällsekonomisk kostnad tillskottsvatten

Bräddning, källaröversvämningar samt onödig pumpning och rening är exempel på kostsamma konsekvenser av tillskottsvatten. Projektet syftar till att vidareutveckla teoretiska modeller för att beräkna dessa kostnader och relaterade åtgärder för att kunna ge stöd till bedömning om när det är lönsamt att separera kombinerade system, när bräddvatten ska renas och när andra eller inga åtgärder behöver vidtas.

Driftstrategier för att minska lustgasutsläpp på reningsverk

VA-branschen ska nå netto-noll klimatavtryck år 2030. För att bidra till den omställningen syftar projektet till att ta fram en dynamisk simuleringsmodell som kan prediktera lustgasutsläpp, simulera olika driftstrategier för att minska dessa utsläpp, och därefter testa de bästa driftstrategierna i fullskala på Klagshamns avloppsreningsverk.

Rent blås – övervakning och underhåll av luftare

Projektet syftar till att öka förståelsen för hur tillståndsbaserat underhåll av luftare kan implementeras på svenska avloppsreningsverk, samt bedöma dess nytta ur ett energi- och systemperspektiv. Detta görs genom att analysera luftarnas tillstånd på fem reningsverk genom tester i rent vatten. Resultaten analyseras sedan genom modellsimuleringar för att ge riktlinjer för underhållsintervall utifrån ett systemperspektiv. 

MBR-tekniken - Utmaningar och möjligheter för svenska ARV

Många reningsverk i Sverige står inför framtida utmaningar i och med ökade krav på reningskapacitet, kostnadseffektivitet och belastningskapacitet. Syftet med detta projekt är att sammanställa den kunskap och de erfarenheter som genererats under perioden 2013-2022 genom MBR-pilottesterna som Stockholm Vatten och Avfall och IVL genomfört i samverkan samt att överföra kunskapen som samlats in genom detta unika pilotprojekt till svenska VA-aktörer.

Slamhygienisering – Kartläggning och utvärdering av tekniker

Det finns en osäkerhet kring vilka krav som kommer ställas på VA-verksamheterna i framtiden kring slamhygienisering, detta oavsett om slammet avsätts till annat än till jordbruksmark. Projektet syftar till att sammanställa nationell och internationell kunskap om slamhygienisering. Befintliga tekniker kommer att utvärderas och jämföras och resultera i ett kunskapsunderlag till stöd i planerings- och strategiarbete kring slamhantering och hygienisering