Sju nya forskningsprojekt får SVU-medel - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sju nya forskningsprojekt får SVU-medel

I dagarna har SVU beviljat medel till sju nya spännande forskningsprojekt. De sträcker sig från förfinad mätning av växthusgaser och ny kunskap för att hitta mikroföroreningar, minska läckage och hantera risker förknippade med bränsle i vatten, till effektivisering av den kommunala vattenanvändningen och utvärdering av VA-bolagens arbete med trycktransienter.

Under 2022 har SVU prioriterat ansökningar inom tre utvalda teman: vattenkvalitet, hållbara och cirkulära system samt klimatanpassning. Dessa teman avspelar sig därför också i de nya utvalda SVU-projekten: 

Hur ska utsläpp av växthusgaser från avloppssystem mätas? Mot bakgrund av VA-branschens mål att vara klimatneutral år 2030, är det viktigt att kunna kvantifiera utsläpp av lustgas för att därigenom vidta rätt åtgärder. Målsättningen med projektet är att ta fram enklare och billigare mätutrustning anpassad till kontinuerliga mätningar av lustgas vid avloppsreningsverken. 

Metanemissioner från avloppsreningsverkens slamhantering. Projektet ska bland annat studera hur faktorer som utrötningsgrad, temperatur och lagringstid påverkar emissionerna. Förhoppningen är att ett bättre kunskapsunderlag ger nya möjligheter när det gäller att bedöma olika åtgärder för att minska utsläppen vid avloppsreningsverk. 

Kemisk screening i avloppsnätet som stöd för uppströmsarbete. Projektet syftar till att förbättra förståelsen för mikroföroreningar som sprids från olika verksamheter kopplade till avloppsnätet. Genom att utvärdera förekomsten av en rad prioriterade ämnen (inklusive PFAS) möjliggörs förhoppningsvis både riktade kampanjer gällande användningsmönster och förbättrad framtida övervakning. 

Maskininlärning som metod för minskat läckage på Örbyfältet. Örbyfältet och Örbyverket utgör tillsammans ett teknisk komplicerat system som bidrar till säkrad dricksvattendistribution. Projektet ska utvärdera om maskininlärning är en lämplig metod för att ta fram och utvärdera driftsstrategier för Örbyfältet och vattenmagasinet, samt för att prognosticera dricksvattenkonsumtion.

Utvärdering av VA-bolagens arbete med transienter. Ofrivilliga eller planerade driftförändringar av ventiler och pumpar initierar tryckvågor (transienter) som breder ut sig i ledningsystemen och ökar risken för bland annat brott och utmattning. Projektet syftar till att minska problemen med trycktransienter genom en kartläggning av hur VA-organisationer arbetar med tryckslag. 

Lukt och ekotoxicitet från moderna bränslen i vatten. Oljeutsläpp är den vanligaste miljöskadan i Sverige och varje år hanteras omkring 600 utsläpp. För att bättre kunna prioritera resurser när utsläpp sker, ska projektet förse dricksvattenproducenter, räddningstjänst och Kustbevakningen med uppdaterad kunskap kring risker förknippade med vanliga bränslen i vattenmiljöer.

Effektivisera kommunal vattenanvändning. Restriktioner i vattenanvändning för hushåll och verksamheter som bevattningsförbud blir allt vanligare i Sverige, speciellt sommartid. Syftet med projektet är att stötta VA-branschen när det gäller hur kommunala verksamheter kan skapa en mer hållbar vattenanvändning genom att öka kännedomen om varför det behövs och hur det blir möjligt.

Projekten startar upp nu och kommer att avrapporteras under 2023 och 2024. Du kan läsa mer om projekten här.

För ytterligare information, kontakta Anna Norström.