Reviderade åtgärdsprogram på för kort remiss - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Reviderade åtgärdsprogram på för kort remiss

Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kräver i en skrivelse till Regeringskansliet att ge kommunerna längre tid för att svara på det reviderade förslaget till åtgärdsprogram för vattenförvaltningen.

Kommunerna förväntas än en gång ta ställning till om regeringen bör pröva programmet och förklara varför.

- Att få mindre än en månad på sig för ett sådant beslut är en orimligt kort tid, säger Pär Dalhielm som är Svenskt Vattens VD. 

Remissen till kommunerna avser det justerade och omfattande åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt och har skickats till kommunerna som begärde att regering skulle pröva åtgärdsprogrammet. Därutöver har Havs- och vattenmyndigheten fått samma tid på sig för att bedöma alla förslagen från alla fem distrikten.

- Vattenmyndigheterna har mer stuvat om bristerna än arbetat bort dessa men det finns även bra förändringar efter den kritik som vi framförde, sammanfattar Peter Sörngård, miljöexpert.

Uppströmsperspektivet på åtgärderna har exempelvis stärkts och det finns större förståelse för att reningsverk skyddar och inte förorenar i miljön. Men tyvärr är även de reviderade programmen okonkreta och tar fortfarande inte hänsyn till att miljöproblem och åtgärdsbehov i norra och södra Sverige är olika.

Av remissmaterialet framgår att Vattendelegationerna medvetet beslutat att inte bli konkreta, vilket Svenskt Vatten och många andra remissinstanser uttryckligen begärt med hänvisning till lagstiftningen.

- Gör man fem likadana övergripande åtgärdsprogram för alla delar av landet försvinner vitsen med programmen och fem regionala vattenmyndigheter, fortsätter Peter Sörngård.

Programmen kommer inte styra myndigheters och kommuners prioriteringar och var kostnader från åtgärder gör mest nytta varför programmen inte kommer leda till att nå lagstadgad ekologisk och kemisk status i tid, vilket är vitsen med dem och vad EU kräver.

Läs Svenskt Vattens och SKRs skrivelse