Reningsverken skyddar miljön allt bättre - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Reningsverken skyddar miljön allt bättre

Statistiska Centralbyrån nya statistik visar att reningsverken är väldigt effektiva på att skydda miljön från tätorternas och befolkningens utsläpp av syreförbrukande ämnen och övergödande närsalter.

Övergödande utsläpp

Fosfor
Alla inlandsvatten och hela Östersjön är fosforkänsliga recipienter.

På bara två år har reningsverken minskat tätorternas utsläpp av övergödande fosfor med 23 ton. Detta trots att de fått ta emot 370 ton mer fosfor. Reningsgraden har stigit till i 96 % som genomsnitt för landet och är högst där behoven för Östersjön är som störst. Myndigheternas tillstånd medger utsläpp av fosfor på 323 - 539 ton men reningsverken släpper bara ut ca hälften av detta (237 ton).

Kväve 
Främst Egentliga Östersjön söderut runt kusten och Västerhavet är kvävekänsliga områden. Sveriges åtaganden i Helcom gäller havsbassängerna i södra Sverige mellan Norrtälje och Göteborg.

Samtliga tätorters utsläpp av kväve via reningsverken har minskat något (knappt 2 %). Eftersom naturen själv renar utsläppt kväve på dess väg mot havet genom s.k. retention är det glädjande att reningsgraden för kväve har ökat och är högre i just de kustnära reningsverken jämfört med inlands-verken. De kustnära tog emot mer kväve från tätorterna jämfört med 2014 men lyckades ändå minska utsläppen. Deras genomsnittliga reningsgrad för kväve steg till 68 %. De största renings-verken, med fler än 100 000 anslutna personer, renade 72 % av kvävet. Dessa finns i huvudsak i södra Sverige.

Metaller m.m. i utsläpp och slam 

De utsläppta metallhalterna till recipienterna är i regel mycket låga och därför svåra att mäta. De totala utsläppen av alla metaller utom krom har minskat. Särskilt påtagligt har utsläppen av kadmium och kvicksilver minskat. För kadmium har de mer än halverats på fyra år.

Även den genomsnittliga slamkvaliteten förbättrades. Halterna av de flesta metallerna minskade. Halterna för fosfor, nickel och zink ökade med ca 1 %. Ca 90 % av slammet klarade de lagreglerade gränsvärdena.

Halterna i slam av de organiska ämnena nonylfenol, PAH och PCB fortsätter neråt.

Mer näringsämnen i kretslopp mellan stad och land 

Lantbrukarnas efterfrågan på slam som gödningsmedel på åker ökade med 9 %-enheter, från 25 % till 34 % av den totala slamproduktionen. Samtidigt ökade den totala slamproduktionen med 3 700 ton.

Färre reningsverk renar mer 

Antalet större reningsverk för fler än 2 000 personer har fortsatts sjunka, på två år med 15 st till totalt 418 st. Det var i huvudsak antalet reningsverk för färre än 20 000 personer som minskade.

Drygt hälften av allt avloppsvatten från landets tätorter släpps nu ut via 21 st reningsverk som var-dera är byggda för att ansluta fler än 100 000 personer. Reningsverken för fler än 20 000 anslutna personer utgör 25 % av det större reningsverken men renar ca 85 % av allt avloppsvatten.

Se Statistiska Centralbyråns nya statistik Utsläpp till vatten och slamproduktion 2016 (pdf).