Reningsverken fortsätter leverera allt bättre - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Reningsverken fortsätter leverera allt bättre

Minskade utsläpp av fosfor och kväve, lägre utsläpp av miljögifter och renare kretslopp. De svenska reningsverken levererar positiva resultat enligt ny statistik från Naturvårdsverket och Statistiska Centralbyrån. Den goda leveransen följer en positiv trend som pågått en längre tid.

Naturvårdsverket och Statistiska Centralbyråns statistik om tillståndspliktiga reningsverks utsläpp och slam är positiv. Redan effektiv avloppsrening förbättras stadigt och kretsloppen sluts successivt. Utsläppen till vatten av näringsämnen och miljöskadliga ämnen minskar och slammet blir renare. Allt mer näring och mull återförs till åkern genom samarbetet mellan reningsverk, lantbrukare, anslutna industrier, miljöförvaltningar och handel. Övergödningen i sjöar och hav minskar när näringsämnena renas och stannar kvar på land. Då gynnar fosfor, kväve, mull och andra nyttigheter i slammet svensk livsmedelsproduktion. Effektivare rening och uppströmsarbete genom Revaq förklarar resultaten.

Minskade övergödande utsläpp

Utsläppen av övergödande näringsämnen har minskat sedan 2018. Över lite längre tid ligger reningsgraden för fosfor kvar runt 95 % men utsläppen blev 17 ton lägre. Reningsgraden för kväve ökade något och utsläppen minskade med 203 ton. Förbättringarna har skett trots att Sveriges befolkning ökat vilket märks i statistiken då reningsverken renar större volymer avloppsvatten.

Reningsverk i inlandet renar kväve mindre effektivt än reningsverken vid kusten men i gengäld renar naturen kvävet på dess väg mot de kvävekänsliga haven söder om linjen Norrtälje - Strömstad, ett fenomen som kallas kväveretention. Detta fenomen gör att det är viktigare att reningen är effektiv nära kusten. Glädjande nog har reningsgraden för kväve ändå ökat till mer än 77% i alla reningsverk vid såväl kust som inland vars renade avloppsvatten kan nå de kvävekänsliga havsbassängerna Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt. 

Lägre utsläpp av miljögifter

Utsläpp av metaller ligger antingen kvar på samma haltnivå (bly, kadmium och kvicksilver) eller minskade (koppar, krom, nickel och zink). Trots detta ökar totalutsläppet då en likvärdig eller lägre halt i en ökad volym avloppsvatten ger större utsläpp. Det finns ingen reningsteknik för metaller.

Bättre och renare kretslopp

Andelen producerat avloppsslam som återfördes till åker är nu uppe i 46%, vilket är en ökning med sju procentenheter sedan 2018. Återföringen var 25 % 2014 och har därmed nästan fördubblats på bara 6 år.

Statistiken speglar allt producerat slam utan att skilja mellan Revaq-slam och övrigt slam. De svenska reningsverken blir allt bättre på att optimera sin biogasproduktion och därmed att omvandla slam till biogas – därför ökar också slammets innehåll av fosfor och kväve per kg torrsubstans. Samtidigt blev slammet renare. Antingen låg halterna av metallfosforkvoterna kvar på ungefär samma nivå (bly, kadmium, krom, nickel) eller så minskade metallfosforkvoterna tydligt (koppar, kvicksilver, zink). 

Naturvårdsverkets och SCB:s statistik redovisar halter av bara tre organiska ämnen i slam. Nonylfenol och PAH minskar stadigt sedan flera år tillbaka medan PCB ligger på ungefär samma nivå. 

Reningsverk som är Revaqcertiferade har betydligt striktare krav på alla de metaller som inte ska återföras till åkermarken. Revaqverken har också ett mer strukturerat uppströmsarbete, där kan vi se att detta slam har lägre metallfosforkvoter för ett flertal ämnen, visar årets rapport från Revaq.