Regionala branschråd ska visa vägen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Regionala branschråd ska visa vägen

För att kunna fortsätta bedriva kvalitativt VA-arbete behövs omfattande resurser, både i form av investeringar och kompetens. Det gäller hela Sverige, men för vissa områden är utmaningen än större. För att locka kompetens krävs så mycket mer än en ledig tjänst. Det krävs att regionen kan möta de behov de anställda har när det kommer till utbildning, praktik, boende och andra aspekter i livet.

För att ta vara på de möjligheter som finns och möta de behov branschen har görs nu ett pilotprojekt med tre regionala branschråd: ett i Luleå, ett i Uppsala och ett i Kalmar. Tanken är att regionala behov, aktörer och förutsättningar ska få styra inriktningen. Målet är att VA-organisationer, näringsliv och skola ska jobba tillsammans för att stärka möjligheterna för regional kompetens. 

- Det pågår en generationsväxling i branschen och det är svårt att både hitta och behålla kompetent personal och få till kontinuitet i bemanningen. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna i vår bransch. Därför deltar vi på Uppsala Vatten och Avfall i pilotprojektet, säger Sigrid deGeyter, VD Uppsala Vatten och Avfall.

Samarbete för att skapa gemensam kraft och riktning

Under 2021 kommer Svenskt Vatten ta fram förslag på en nationell struktur. Därefter ska de regionala branschråden förankra och mobilisera regionala aktörer. Målet med insatserna är bland annat att

• samarbeta kring den regionala kompetensförsörjningen inom VA, Miljö och Samhällsbyggnad. 

• öka samarbetet mellan potentiella arbetsgivare och utbildare 

• stärka branschvarumärket och synligheten mot arbetstagare 

• samarbeta om resurser och prioriteringar för branschens kompetensförsörjning

- VA-branschens framtid är spännande med många möjligheter och utmaningar. Att säkra kompetensförsörjningen är av största vikt och för att lyckas behöver vi pröva nya arbetssätt och angreppssätt. Genom att samla och mobilisera regionala aktörer hoppas vi kunna skapa gemensam kraft och riktning för så väl arbetstagare som arbetsgivare, säger Pär Dalhielm VD hos Svenskt Vatten.

Svenskt Vattens ambition och önskan är förstås att även fler regioner än de som deltar i pilotprojektet ska vilja delta och att vi hittar en struktur och ett arbetssätt som går att nyttjas över hela Sverige. Är du intresserad av att veta mer om hur din region kan delta?

Ta kontakt med:

Helena Karlsson, helena.karlsson@uppsalavatten.se, personalchef på Uppsala Vatten och Avfall.

Petra Viklund, petra.viklund@lulea.se, VA-chef i Luleå kommun.

Linn Sjögren, linn.sjogren@kvab.kalmar.se, HR/Stabschef hos Kalmar Vatten.

Mer om kompetensförsörjning och investeringsbehov

Investeringsrapporten
En rapport från Svenskt Vatten visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år. Ta del av rapporten här.

Utbildningsvalidering
Svenskt Vatten arbetar med att öka kvaliteten och relevansen i branschens utbildningar. Läs mer om validering här.