Reell risk för brist på fällningskemikalier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Reell risk för brist på fällningskemikalier

Risken för brist på fällningskemikalier, både kloridbaserade och järnsulfat, under året är nu påtaglig. Leveranssituationen är ansträngd och VA-organisationerna uppmanas att vidta förberedande åtgärder trots att det för närvarande inte råder akut brist. Svenskt Vatten är i kontakt med berörda myndigheter och departement i syfte att föra dialog och säkra fortsatta leveranser till VA-industrin.

Skenande energikostnader, efterdyningar av covid-19-pandemin, klimatutmaningar och det pågående kriget i Ukraina med dess påverkan på råvarutillgång och priser står till grund för svårigheter att upprätthålla normal produktion i flertalet branscher - däribland produktion av rå- och färdigvaror för VA-industrin. Svenskt Vatten har tidigare uppmärksammat att en eventuell brist på kloridbaserade fällningskemikalier skulle kunna uppstå med kort varsel, men varningen omfattar nu även järnsulfat. Detta står klart efter att åtminstone en leverantör skickat ut force majeure-brev till sina kunder, däribland svenska VA-organisationer. I brevet varnar den norska fabriken för eventuellt produktionsbortfall under rådande förutsättningar vilket kan påverka tillgången på järnsulfat.

Runtom i Europa, däribland Tyskland, är leveranssituationen prekär. Redan i slutet av september varnade de europeiska kemikalietillverkarna Europas regeringar för en stundande kemikaliebrist. Force majeure-brevet indikerar att även de nordiska marknaderna är hårt ansatta. Svenskt Vatten har sedan uppgifterna framkom hållit löpande dialog med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket, som i sin tur har direktkontakt med leverantör. Enligt uppgift avser leverantören prioritera svenska VA-kunder och under rådande förutsättningar fortsätta kunna leverera utifrån behov. 

I dagsläget råder ingen akut brist, men den fortsatta utvecklingen är osäker. Att upprätta nära kontakt med den egna leverantören är därför av yttersta vikt – håll kontakt med leverantörer och be om en bedömning av situationen. Dagens marknad är pressad vilket innebär ökade kostnader, åtstramad tillgång till råvaror och lägre lagervolymer för olika typer av kemikalier. Inköp av stora mängder kemikalier med kort varsel utanför ingångna avtal, eller ingående av mycket kortsiktiga avtal, kan leda till osäkerhet i leveranserna. Vid brist på kemikalier finns gemensam vägledning mellan myndigheter, leverantörer och industri i Sverige kring prioritering av leveranser där dricksvattenrening ges företräde. 

Uppgifter har gjort gällande att även polymerer omfattas av risken för brist. Dessa uppgifter kan Svenskt Vatten dementera efter kontakt med leverantör som fastslagit att det inte finns några tekniska, leverantörs- eller kapacitetsmässiga problem. Emellertid har de höjda energipriserna medfört att ett energipristillägg införts. Vid bestridande av energipristillägg eller fakturor från leverantörerna bör en god dialog säkerställas för hantering av lokala avtal och priser. I det fall man avser avstå från att betala fakturor måste detta kommuniceras och diskuteras direkt med leverantören för att undvika missförstånd.

Nästa avstämningsmöte mellan berörda leverantörer och myndigheter sker inom de närmaste veckorna. Svenskt Vatten fortsätter att bevaka frågan och aktivt föra dialog med inblandade parter.