Vilka material är okej att använda i kontakt med dricksvatten? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Kranvatten och glas

Vilka material är okej att använda i kontakt med dricksvatten?

Svenskt Vatten arbetar aktivt med frågan om att säkerställa att produkter och material som används i kontakt med dricksvatten inte släpper ifrån sig ämnen som är skadliga för människors hälsa.

Det finns idag inga tydliga svenska myndighetskrav på de material och produkter som används på vattenverk och i distributionsanläggningar. Detta är en brist eftersom det finns en risk att dessa material och produkter kan påverka dricksvattenkvaliteten genom exempelvis urlakning av organiska ämnen från plastmaterial och färger samt mikrobiologisk tillväxt i t.ex. gummimaterial.

Under de senaste 15 månaderna har flera möten hållits med viktiga aktörer på den svenska marknaden, där fokus varit att utveckla systemet för typgodkännande av produkter. Mötesdeltagarna har bestått av berörda myndigheter (Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Boverket och SWEDAC), företagen som är ackrediterade för att utfärda typgodkännanden (Kiwa och RISE), Svenskt Vatten och några av Svenskt Vattens medlemmar (Stockholm Vatten och Avfall och Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten).

I november 2017 hölls ett seminarium i ämnet där det som sker inom området i Sverige och Europa presenterades. Deltagarna fick också några tips att ta med hem. För närvarande pågår arbetet med att sätta ihop ett projekt där avsikten är att i samverkan med typgodkännandeföretagen utveckla systemet för typgodkännande av produkter i kontakt med dricksvatten så att det blir mer trovärdigt, transparent och tillämpat. Det skulle göra det lättare för dricksvattenproducenter att uppfylla de allmänt formulerade funktionskraven i dricksvattenföreskrifterna och plan- och bygglagen.

Har ni frågor om eller synpunkter på vad som bör tas upp i projektet kan ni höra av er till Dinko Lukes: dinko.lukes@swerea.se