Lägsta höjningen av vatten- och avloppstaxorna på över tio år - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Lägsta höjningen av vatten- och avloppstaxorna på över tio år

Trots ett behov av fördubblade taxor för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen och avloppsreningen – så går utvecklingen åt motsatt håll. De årliga ökningarna i Sveriges kommuner blir allt lägre, både i absoluta tal och i förhållande till den allmänna prisutvecklingen. Ny statistisk från branschorganisationen Svenskt Vatten visar att 2017 är ökningen sammantaget lägre än på över tio år, om än med stora variationer mellan kommunerna.

- Det är en oroande utveckling, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten. Att höja taxor är inget självändamål, men investeringarna i vår gemensamma infrastruktur för dricksvatten och avloppshantering måste öka och då behöver många kommuner höja taxorna i en snabbare takt de kommande åren.

Sveriges kommunala vatten- och avloppstjänster fungerar i huvudsak väl idag, men det krävs omfattande åtgärder för att säkra den långsiktiga hållbarheten. 12 miljarder investeras årligen, men en färsk studie som Svenskt Vatten låtit göra visar att det verkliga investeringsbehovet är cirka 22 miljarder. Det är inte möjligt att genomföra så stora investeringsökningar på kort tid. Mer realistiskt är att de ökade investeringarna genomförs i jämn takt under en 20-årsperiod. Det resulterar i en årlig investering av 16,5 miljarder vilket innebär en höjning på 35 % jämfört med dagens nivå. Det kommer att leda till att taxorna under kommande 20 år behöver fördubblas i dagens penningvärde, en betydligt kraftigare ökningstakt än vad som hittills varit fallet.

Medelvärdet för den brukningsavgift som kommunerna tar för en normalvilla år 2017 är 7 081 kr per år. Avgifterna för en lägenhet i ett så kallat typhus B är lägre. Kostnaden för dricksvatten, inklusive rening av det avloppsvatten som genereras, är i genomsnitt omkring 4 öre per liter. Höjningen för en normalvilla är 2,4 % jämfört med föregående år. Det är den lägsta höjningen på över tio år och innebär en fortsättning på en nedåtgående trend.

- Det kan låta som en självklarhet, men behöver ändå upprepas. Utan väl fungerande dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering så blir det ingen hållbar samhällsutveckling någonstans, säger Anna Linusson.

Mer information om taxorna, bl a kommun- och länsvis, finns här.