Sveriges VA-organisationer måste rusta mer för framtiden - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges VA-organisationer måste rusta mer för framtiden

Årets hållbarhetsindex, som branschorganisationen Svenskt Vatten har genomfört för tredje året i rad, visar att status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna är relativt bra idag, men för att säkerställa bra och kvalitativt vatten och avlopp även i framtiden behöver många kommuner öka sin kapacitet för långsiktig planering samt öka investeringarna. Detta är en viktig slutsats från årets undersökning i hållbarhetsindex.

- Vi ser tydligt i årets hållbarhetsindex att fler VA-organisationer måste gå från driftsfokus till framtidsfokus. Kommunala VA-organisationer, framförallt mindre, måste få möjlighet att förbättra sin organisation och stärka sina resurser för att de i framtiden – på 10-20 års sikt, ska kunna fortsätta leverera kvalitativa vatten- och avloppstjänster, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten. 

Den största utmaningen ligger i att upprätthålla och förbättra anläggningens statuts. Denna parameter har flest röda resultat och att vända dessa kommer att kräva resurser. Här finns också en koppling till utfallet för parametern ”personalresurser och kompetens”: deltagande kommuner har större brister i kategorier knutna till den kommunala beställarrollen jämfört med drift. Att höja investeringsnivån kommer därför inte endast kräva förstärkning av investeringsbudget utan även personalförstärkningar knutna till beställarroll och projektledning.

- När vi tittar på resultatet hittar vi fler exempel på både hur kommuner i flerägda VA-organisationer lyckas bättre liksom att större kommuner klarar sig bättre än mindre, fortsätter Anna Linusson.

Hållbarhetsindex 2016 visar alltså att små kommuner står inför särskilt stora utmaningar på grund av att de har mindre organisationer. De har dessutom ofta svårare geografiska förutsättningar. För att möta dessa utmaningar är samverkan en nyckelfaktor. Om de små kommuner som driver VA i egen regi inte börjar samverka med andra kommuner i högre utsträckning kommer de på sikt att få svårt att leverera bra och säkert vatten och avlopp till sina invånare.

- 141 kommuner deltog i årets undersökning för hållbarhetsindex. Det visar en stadig ökning och vi är glada att vi med hjälp av detta verktyg kan genomföra en årlig hälsokontroll av landets VA-tjänster och erbjuda dem som behöver stöd och verktyg för att ta sig an framtidens VA-utmaningar. Med hjälp av sitt resultat kan deltagande kommuner utveckla handlingsplaner för att förbättra vatten- och avloppstjänsternas långsiktiga hållbarhet och därmed säkra kvalitativa vatten- och avloppstjänster, avslutar Magnus Montelius, ansvarig för managementfrågor och hållbarhetsindex på Svenskt Vatten. 

FAKTA OM HÅLLBARHETSINDEX

Hållbarhetsindex utgår ifrån 14 parametrar. Under varje parameter ligger i sin tur ett antal frågor. Frågorna ger upphov till ett färgindex grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste åtgärdas) och parametrarna värderas utifrån samma färgindex genom en sammanvägning av underliggande frågor. Eftersom hållbarhetsindex ska användas som ett verktyg för det kontinuerliga förbättringsarbetet på flera års sikt motsvarar kravet för grönt inte var man måste vara idag, utan var kommunerna bör vara om 5-10 år.  Deltagande i hållbarhetsindex utgör även ett underlag för miljörankingen av kommuner som Aktuell Hållbarhet genomför varje år. På Svenskt Vattens hemsida finns mer information om verktyget.