Svenskt Vattens yttrande över lagförslag om Weserdomen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens yttrande över lagförslag om Weserdomen

Svenskt Vatten har förståelse för att regeringen måste införa EU:s ramdirektiv för vatten och EU-domstolens s.k. Weserdom i svensk lagstiftning, men är starkt kritiska till flera av promemorians förslag om hur detta ska gå till och till förslagens konsekvenser.

Svenskt Vatten har yttrat sig över promemorian Vattenmiljö och vattenkraft.

Ett förslag till stoppregel med ett särskilt ”äventyrandeförbud” anser vi överimplementerar EU:s krav. Tillsammans med den lagstiftning som redan finns för att införa ramdirektivet riskerar förslaget att hindra utvecklingen och byggande av reningsverk. Detta kan få orimliga konsekvenser för exempelvis bostadsbyggande och vattenmiljön och hamna i strid med såväl ramdirektivet som avloppsdirektivet. Undantagen som EU:s ramdirektiv för vatten medger går sällan att tillämpa på avloppsreningsverk.

Flera förslag leder till en omfattande och onödig byråkrati som det saknas resurser att möta. När handläggningstiderna ökar fördröjs åtgärdsarbetet och möjligheterna att nå miljömålen och miljökvalitetsnormerna. Regeringens positiva satsning på läkemedelsrening försvåras.

Svenskt Vatten lyfter återigen fram Miljömålsberedningens förslag om att regeringen ska se över hur Sverige infört ramdirektivet för vatten i svensk lag. Detta skulle ha varit gjort sedan snart ett år tillbaka och blir allt mer angeläget. Innan detta är gjort bör alla nya förslag som höjer ambitionerna utöver ramdirektivets undvikas

Vi lyfter också fram att konsekvensutredningen måste göras om från grunden.

Utifrån vårt eget ansvarsområde har vi tillsammans med andra branscher tagit fram ett förslag till justerad lagtext. Weserdomen blir fortfarande svår för svenska reningsverk att möta, men förslaget ger inte lika drastiska negativa konsekvenser som promemorians förslag.

Läs även styrelsens tidigare uttalande